Business Intelligence & Information Management

Faggruppens formål er:

  • å være et faglig forum Business Intelligence & Information Management i Trøndelagsfylkene
  • å være en møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging innenfor fagområdet
  • å være en formidler av trender og ny utvikling innenfor fagfeltet
  • å synliggjøre gevinstrealisering ved bruk av Business Intelligence

Hva gjør vi:

Faggruppen arrangerer hvert år flere nettverksmøter med ulike tema innenfor fagområdet der vi søker å hente inn spennende og engasjerende foredragsholdere. I tillegg til foredrag om interessante tema er debatt, erfaringsutveksling, nettverksbygging og sosialisering viktige ingredienser i våre møter.

Målgruppe:

  • Personer som jobber med Business Intelligence & Information Management, både fra IT- og forretningssiden
  • IT: Ledere, strateger, rådgivere, systemutviklere, databasespesialister, arkitekter
  • Forretning: ledere, beslutningstagere, økonomer, analytikere, superbrukere og andre som utnytter og anvender Business Intelligence & Information Management
  • Øvrige som måtte ha interesse for fagfeltet

Bakgrunn:

Faggruppen for Business Intelligence & Information Management i Trøndelag ble opprettet i november 2010. Utgangspunktet for å opprette gruppen var at det i Trøndelag ikke har eksistert noen lokale arenaer for erfaringsutveksling og kompetansebygging innenfor fagområdet. Siden de fleste miljøer i regionen som jobber innenfor fagfeltet er små, ser man viktigheten i å kunne dele erfaringer på tvers av miljøene. Faggruppen er et leverandøruavhengig forum, og styret søkes å være bredt sammensatt av personer fra ulike bransjer.