iCalendar

Helhetlig risikovurdering i en verden som digitaliseres

Frokostmøte 8. juni 2018 i Stavanger

En mer effektiv tilnærming til ROS-analyser enn klassiske risikolister og -tabeller

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) av informasjonssikkerheten blir mer og mer viktig i en digital verden. Beslutningstakere bør ha en best mulig oversikt over og forståelse av risikoeksponeringen for å kunne ta gode avgjørelser mht. hvilke risikoer virksomheten er villig til å akseptere – og hvilke som krever ytterligere tiltak. Ved bruk av risikomatriser benyttes ofte lister og tabeller for å systematisere informasjonen der mye av kunnskapen som skal danne underlag for prioriteringer og beslutninger går tapt. 
Foredraget tar utgangspunkt i utfordringer fra digitaliseringsbølgen og presenterer en grafisk metode for å kartlegge og visualisere risiko basert på Bayesianske Nettverk. Den nye tilnærmingen bevarer mest mulig av kunnskapen om risiko som fremkommer i analysen, og visualiserer denne som utgangspunkt for å maksimere forståelse.
 

 

Foredragsholdere:

Annelin Thorkildsen.jpgAnnelin Thorkildsen, Bouvet
Annelin er utdannet siviløkonom med en mastergrad innen strategi og ledelse. Hun har mer enn 15 års erfaring fra Management Consulting både nasjonalt og internasjonalt, hvorav de siste 4 år innen helhetlig risikostyring. Arbeidet har omfattet risiko- og mulighetsanalyser for håndtering av usikkerhet knyttet til hvorvidt virksomheten når sine mål, utvikling og implementering av rammeverk for risikostyring samt internkontroll og compliance.

 

Ingrid M jacobsen.jpgIngrid Myklatun Jacobsen, Bouvet
Ingrid er siviløkonom og har over fem års erfaring innen risikostyringsfaget. Hun har utført omfattende analyser innen helhetlig risiko for ulike selskaper i forskjellige bransjer som bank og finans, industri og vei. Hun har bidratt til utvikling av verktøy for måling av risikokultur og risikostyringsverktøy. Dette har hun også anvendt i praksis i ulike oppdrag.

Praktiske opplysninger:

Tid: Fredag 8. juni 8:30 - 9:30 (registrering, mingling og lett frokost fra 8:00)
Sted: SR-Bank Arena, Jåttåvågveien 11A, 4020 Stavanger

Arrangør: Faggruppen Prosessledelse og kontinuerlig forbedring, DND Vest
Kontaktperson: Jochen Müller, 40038552
 

SR Bank Arena på Google Maps