Hva gjør Dataforeningen?

Targeting Success
Oppnå faglig utvikling ved å delta i foreningens fagmiljø

Dataforeningen er aktiv over hele Norge. Foreningen er delt opp i ni distriktsforeninger som har ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Hver distriktsforening har et styre av frivillige tillitsvalgte, og flere faggrupper. Faggruppene er interessegrupper for spesifikke tema hvor medlemmene som ønsker kan delta. Dataforeningen har et omfattende faglig tilbud til sine medlemmer. Hvert år arrangeres rundt 70 kurs, konferanser, utstillinger og seminarer, fra halvdagsseminarer til konferanser som strekker seg over flere dager. Samtidig arrangeres det mer enn 90 medlemsmøter i året, ofte i regi av faggruppene.

Dataforeningen er høringsinstans for myndighetene innen datafaglige spørsmål. Foreningen er også representert gjennom sine aktive medlemmer i offentlige utvalg, samt i samarbeid med andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Dataforeningen representerer Norge i den internasjonale sammenslutningen av dataforeninger -"International Federation for Information Processing" (IFIP), i den europeiske sammenslutningen av dataforeninger - "Council of European Professional Informatics Societies" (CEPIS), og i den nordiske dataunion (NDU).
 

Hva Dataforeningen er

Dataforeningen har i dag ca. 9.500 medlemmer og er i utgangspunktet en forening for IT-profesjonelle, men foreningen er allikevel åpen for alle uten spesielle krav til kvalifisering. I de siste årene har utviklingen i bruken av informasjonsteknologi i samfunnet vært i en formidabel vekst, og Dataforeningen har i den perioden vokst betydelig i medlemsantall og i bredde til å omfatte IT-brukere innen en rekke bransjer og næringer i tillegg til de IT-profesjonelle. Denne utviklingen vil antageligvis bare forsterkes i de neste årene.

Dataforeningen har rustet seg for å møte denne utviklingen, og foreningen satser betydelige ressurser for å tilby disse nye medlemsgruppene et bredt og godt faglig tilbud, enten direkte eller gjennom samarbeid med andre foreninger og organisasjoner.

Ungdom er en ny målgruppe for Dataforeningen og det bygges opp aktiviteter og tilbud til ungdom over hele landet.

Dataforeningens mål:

 • Å GI MEDLEMMER ET TILBUD OM FAGLIG OPPDATERING OG KOMPETANSEUTVIKLING
  Dette innbefatter kurs og konferanser, ulike faglige nettverksaktiviteter og utvikling av kompetansefremmende aktiviteter, også samarbeid med andre.
   
 • Å BELYSE BRUKSNYTTE OG -VERDI AV IT
  Dette innbefatter framhenting og formidling av kunnskaper og synspunkter i forhold til hvordan IT kan forbedre lønnsomheten og/eller konkurransedyktigheten til norsk næringsliv og offentlig virksomhet.
  Aktivitetstyper er prosjekter, fagutredninger og debattopplegg på tvers av bransje- og yrkesgrenser.
   
 • Å FORESTÅ FAGLIG INFORMASJONSVIRKSOMHET
  Ved siden av utstrakt kurs- og konferanseaktivitet innbefatter dette informasjonsformidling i fagpressen, utgivelse av eget medlemsblad, fagbøker og rapporter.
   
 • Å VÆRE EN HØRINGSINSTANS
  Foreningen er høringsinstans for offentlige utredninger hvor IT og/eller konsekvensene ved bruk av IT blir vurdert.
   
 • Å ARBEIDE FOR SAMFUNNSMESSIG ENGASJEMENT
  Generell informasjon om utviklingen innen IT og markering av synspunkter overfor offentlige myndigheter og allmennhet på samfunnsmessige konsekvenser av IT.