Helhetlig rammeverk med felles prinsipper og løsninger for elektronisk forvaltning (eGov)

Medlemsmøte 26.januar 2012

Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT, Handelshøgskolen BI og EPR-Forum inviterer til fagmøte hos BI i Nydalen. Møtet er fulltegnet, interesserte vil føres opp på venteliste.

DeltakeravgiftBuy
For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Krysser du av for å melde deg inn og delta til medlemspris registrerer vi deg som medlem i DND (kr 1850,- for kalenderåret 2018). Velkommen inn i Norges største IT-nettverk!
*Medlemskapet blir fakturert på separat faktura.

Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT har fått to internasjonale kapasiteter til å belyse temaet. John Borras ( OASIS ) dekker internasjonale spesialområder innen - eGovernment, Interoperability Framework, Open standards, eVoting, Transformational Government. David Webber ( OASIS ) er internasjonalt anerkjent for sin  kompetanse innen åpne SOA-baserte standarder, XML-modellering og Templating innen borgersentrerte applikasjoner for US eGov, UK eGov med mer.

Forvaltingsmyndigheter i flere land (USA, Canada, England, Belgia, Japan, Australia, New Zealand osv) har samarbeidet om å utvikle et alternativ til plattformer kontrollert av enkeltstående leverandører. En rekke sentrale leverandører som Microsoft, Oracle, IBM og Fuijutsu har også deltatt. Samarbeidet er organisert av eGov-medlemmene i OASIS (eGov MS) og ledes av John Borras.

Alternativet er bygget på et rammeverk som heter TGF (Transformational Government Framework). TGF er basert på standardiserte prinsipper, som igjen er basert på åpne standarder fra flere standardiseringsorganisasjoner (OASIS, W3C og andre). Dette paradigmeskiftet i elektronisk forvaltning har fått betegnelsen eGov 2.0.
TGF er relevant for både offentlige og private virksomheter som satser på elektronisk forvaltning. En TGF-basert plattform vil fungere som en overbygning.
I forbindelse med OASIS standardiseringen er det utviklet en rekke konsepter og hjelpemidler som vil forbedre og effektivisere elektronisk forvaltning i det daglige.  Disse utgjør en samlet løsningsmodell, basert på tjenesteorientert arkitektur og templater. Templatene organiserer og orkestrerer løst koblede applikasjoner i underliggende og tilknyttede systemer.

En TGF-basert plattform vil støtte informasjonsutveksling på en effektiv og trygg måte. Dette gjelder alle former for elektronisk forvaltning.
Fagmøtet vil presentere TGF som basis for en overbygging forankret i tilknyttede standarder, konsepter og hjelpemidler.  Overbygningen vil omfatte alle de generiske egenskaper som en overbygning må omfatte, uavhengig av anvendelsesområdet. 

Foredragene vil bli holdt på engelsk, og sendes fra London og Washington. Temaene vil bli behandlet gjennom innspilte foredrag og direkte diskusjon med foredragsholderne.

Program:

15.00    Velkommen
Jon Tysdahl, styreleder FG Helse og IKT, og Geir Lahnstein, Handelshøyskolen BI.

SAR-applikasjonen
David RR Webber
Temaene i foredragene vil bli eksemplifisert og konkretisert gjennom en borgersentrert SAR-applikasjon (Suspicious Activity Reporting) som i dag benyttes av US DHS (Department of Homeland Security) i Washington. SAR-applikasjonen kan oppfattes som ”Proof of Consept”. Dette er på mange måter en pilot som viser hvordan ulike tjenester kan snakke sammen, styrt ut fra borgernes behov for trygghet og vern. CAM-templater vil være sentrale i alle løsninger og faglige temaer som blir presentert. Dette gjelder TGF, NIEM samt forretnings- og arbeidsprosesser.
SAR-applikasjonen vil demonstrere temaene som fagmøtet skal belyse. Demonstrasjonen vil ta en drøy halv time. David vil ta stilling til når demonstrasjonen skal vises. Foredragene og demonstrasjonen viser på hver sin måte hvordan en SOA-basert overbygning kan ivareta standardiserte mekanismer for templat-prosessering.
Det blir anledning til å stille spørsmål til Webber som deltar live fra Washington.

eGov 2.o og TGF basert på en overbygning
John Borras
Dette vil være det første foredraget fordi TGF som overbygning setter premissene for de etterfølgende foredrag og SAR-applikasjonen. John vil holde foredraget og svare på spørsmål.
Rammeverket TGF gir grunnlag for å etablere nasjonale plattformer for elektronisk forvaltning hvor borgeren betraktes som en aktiv eier og ikke som en passiv klient av forvaltningen.
Et stort antall nasjoner og tunge kompetansegrupper deltar i arbeidet under overskriften ”Strategi for omstilling og nye holdninger for å utvikle en bærekraftig offentlig sektor”.
Etter foredraget vil det bli en runde med spørsmål og svar mellom deltakerne i auditoriet og foredragsholderne som sitter i studioer i London og Washington. 
Det blir anledning til å stille spørsmål direkte til Borras som deltar live fra London.

NIEM – en amerikansk, nasjonal modell for informasjonsutveksling
David RR Webber
NIEM – National Information Exchange Model, er et amerikansk nasjonalt program som er initiert av US Federal Government. Flere av de store amerikanske dataselskapene er involvert i og følger opp NIEM. David vil holde foredraget og svare på spørsmål.
NIEM er også et sentralt grunnlag for å gi innhold til CAM-templatene.
Etter foredraget vil det bli en runde med spørsmål og svar mellom deltakerne i auditoriet. 
Det blir anledning til å stille spørsmål til Webber som deltar live fra Washington.

CAM-templater som integrator for underliggende og tilknyttede datasystemer
David RR Webber
Overbygningen er SOA-basert og omfatter standardiserte mekanismer for templat-prosessering. Templatene orkestrerer og organiserer ”løst” koblede applikasjoner i underliggende og tilknyttede fag- og ekspertsystemer (semantiske Web services, ebXML, med mer). John vil holde foredraget og svare på spørsmål.
Integrering av fag og ekspertsystemer av ulik alder og plattform er en forutsetning for effektiv og trygg informasjonsutveksling: Løsningen forutsetter at deltakerne er villige til å tenke nytt og annerledes. Plenumsdiskusjonen er derfor nødvendig.
Etter foredraget vil det bli en runde med spørsmål og svar mellom deltakerne i auditoriet og foredragsholderne.
Det blir anledning til å stille spørsmål til Webber som deltar live fra Washington.

Utvikling av forretnings- og arbeidsprosesser basert på kombinasjonen: BPMN + NIEM + CAM-templater – etablering av en ekspertgruppe
Utviklingsarbeidet vil bygge videre på erfaringene fra en amerikansk ekspertgruppe og erfaringer fra EPR Forum. Arbeidsmetoden i ekspertgruppen omfatter kombinasjonen: BPMN + NIEM + CAM-templater for å få en samhandlende infrastruktur til å fungere. Kombinasjonen BPMN + NIEM + CAM-templater er interessant og utfordrende.  BPMN er en forkortelse for Business Process Model & Notation som er basert på en standard fra Object Management Group. 
”Alle” som har vært opptatt av elektroniske rutiner og prosesser har etterlyst standarder og metoder som kan underlette arbeidet med å etablere elektroniske løsninger som følger vedtatte retningslinjer. ”Det skal være lettere å følge en standard enn å la være” har vært et fromt ønske i mange år. Alle vet at rutinene og arbeidsprosessene har berøringspunkter som forutsetter samspill hvis rutinene skal kunne spille sammen.
Dette temaet vil bli avsluttet med spørsmål og svar om kombinasjonen BPMN + NIEM + CAM-templater.

17.30-18.00 Paneldebatt: Hvordan kan Norge bidra, og hvilken relevans har eGov 2.0 for elektronisk forvalting i Norge?
Et sentralt formål med plenumsdiskusjonen er å drøfte om den internasjonale tilnærmingen og den amerikanske modellen for informasjonsutveksling er overførbar til norske forhold, samt hva dette vil kreve.
David har foreslått at det etableres en norsk ekspertgruppe. Hvordan skal vi gå frem for å få til dette hvis det er ønskelig?
Paneldebatten ledes av Jon Tysdahl fra FG Helse og IKT.
John Borras og David Webber vil representere England og USA i paneldebatten.
2-3 norske debattanter vil bidra til å belyse spørsmålene.

 

Praktisk informasjon:

Tid: 26. januar 2012 kl 15.00–18.00.
Sted: Handelshøyskolen BI i Nydalen (velg utgang "Sandakerveien" på t-banestasjonen i Nydalen), Auditorium A2-040.

Gjennomføring av møtet:
Fagmøtet vil være delt inn i temaer. Hvert tema vil bli presentert gjennom fordrag av John Borras (London) og David Webber (Washington). Foredragene vil bli vist som innspilte foredrag og deltakerne vil få tilgang til disse i forkant, slik at de kan forberede spørsmål om det er ønskelig. Etter hvert foredrag vil foredragsholderen svare på spørsmål.
Til slutt vil foredragsholderne delta i en paneldebatt. Debattene vil bli tatt opp slik at disse, sammen med de innspilte foredragene, kan gjenbrukes senere.

Fagmøtet vil være styrt av David fra Washington. David vil således sitte ved ”spakene” og styre foredragene og debattene fra London og auditoriet på BI.
John vil ha hovderollen i foredraget om eGov 2.o og TGF (basert på overbygningen). David vil foredra de øvrige temaer. David vil selv velge hvordan temaene skal belyses på en måte slik at det tematiske innholdet blir forstått. Dette gjelder spesielt i forholdet til SAR-applikasjonen som vil bli demonstrert.
Jon Tysdahl, styreleder i FG Helse IKT vil lede fagmøtet fra auditoriet på BI.

Arrangør: EPR-Forum, Faggruppen for Helse og IKT i Dataforeningen og Handelshøyskolen BI 

Linker:

OASIS eGov Member Section: ( eGov 2.0)
OASIS eGov:  http://www.oasis-egov.org/
OASIS TGF:    http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=tgf

BPMN og NIEM modellering:
BPMN: (Business Process Model & Notation )  http://www.bpmn.org/ som er basert på en standard fra Object Management Group http://www.omg.org/.
NIEM: (National Informational Exchange Model )  http://www.niem.gov.

Oracle(Sun):  http://www.slideshare.net/drrwebber/niem-and-oracle-overview-october-2011
IBM: http://www.ibm.com/developerworks/library/x-NIEM1

CAM-templater:
OASIS: http://www.oasis-open.org
OASIS CAM TC: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cam
Oracle: (Automated Buildings): http://automatedbuildings.com/news/jan12/articles/oracle/111229104004oracle.html

EPR-forum:
EPR-forum:  http://www.eprforum.no
Mulighetenes Eldreomsorg: http://www.omsorgsteknologi.no

Vedlegg