Oppstart av faggruppe (detaljert)

1.    Søknad om opprettelse av nye faggrupper behandles i styret i den distriktsforening det naturlig tilhører geografisk.
        Dette gjøres ved å fylle ut søknadsskjema.

2.    Søknaden behandles i styret i distriktsforeningen

  • Det undersøkes om tema er i konkurranse med andre faggrupper i gjeldende distriktsforening og om disse eventuelt har innvendinger.
  • Alle faggrupper får en kontaktperson i styret i distriktsforeningen og i Servicekontoret.


3.    Det er flere måter å gå videre på når opprettelse av ny faggrupper er godkjent i styret i distriktsforeningen, men et forslag kan være:

  • Det beste er om det er noen få personer som er interessert i å bidra før man starter. Det kan søkes etter kandidater via websidene i Dataforeningen og på Dataforeningens sider i Computerworld eller i egne nettverk.  Det kan inviteres til en samling for å starte faggruppen, gjerne med et faglig innlegg. 
  • Vi har dårlig erfaring med å invitere personer til et verv allerede etter én samling. De kjenner ikke hverandre, de har ingen fellesnevner (enda), de vet ikke hvem som blir med videre etc.  Første møte bør være å finne en fellesnevner for dem som møter, samt å la dem bli bedre kjent.  Deretter møtes man på nytt og konstituerer seg. Underveis faller det alltid av personer, men også nye, dyktige personer kommer til. Mao. anbefalingen er å skyndte seg langsomt. Gi deltakerne tid til å finne ut om de ønsker å prioritere dette, la dem bli bedre kjent med hverandre og la dem få "stammefølelsen". Da har man en operasjonell faggruppe som kun har behov for fasilitering. Faggruppen blir alltid summen av de deltakerne som ønsker å være med.

 

Hva forventes av  faggruppene
Faggruppearbeidet er den viktigste aktiviteten i Den Norske Dataforening.  Det er ved faggruppenes arbeid at foreningens målsettning om faglig aktivitet for medlemmene best realiseres.  Faggruppene har derfor et stort ansvar, men blir også gitt stor frihet i hvordan den faglige aktiviteten skal legges opp.  Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan faggruppestyret skal arbeide.

Styrets sammensetning
Styret i faggruppen bør til enhver tid ha det antallet medlemmer som faggruppestyret finner hensiktsmessig. Det bør minimum være 1 leder og 4 styremedlemmer. Styret kan ha medlemmer fra så vel offentlig som privat virksomhet, men det anbefales en begrensing på 2 fra samme virksomhet. Faggruppestyret bør ha 2 – 4 møter pr halvår, gjerne en kombinasjon av fysiske møter og telefonmøter.  Det er viktig at alle styremedlemmene prioriterer å møte på styremøtene. Det anbefales at faggruppen selv setter hvilke minimumskrav til deltakelse/engasjement styremedlemmene skal ha.

Styremedlemmer i faggruppene må være navngitte medlemmer i Dataforeningen.

Faggruppene arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser  og utgjør ofte et faglig og sosialt nettverk.

Det stilles krav til minimums aktivitet i faggruppene. Faggruppen skal gjennomføre minimum 1 nettverksmøte og 1 betalbart arrangement pr. år.

Programkomité
Ved gjennomføring av arrangementer eller større enkeltoppgaver i regi av faggruppen bør det nedsettes en programkomité. Programkomiteen bør bestå av to til fire styremedlemmer, hvorav en får rollen programansvarlig. Servicekontoret bistår programkomiteene med gjennomføring av arrangementer.

Programansvarlig
Programansvarlig har hovedansvaret for å lede prosessen med å gjenomføre arrangementet og sørge for at oppgavene, som kreves, blir løst innenfor gitte tidsrammer. Programkomiteene arbeider selvstendig med sine arrangementer uten at alle i styret deltar. Programansvarlig tar oppgaven med å være ordstyrer under arrangementet, eventuelt sørge for at en annen tar rollen.