iCalendar

Penger er ikke alt

Nettverksmøte 15. februar 2018 i Oslo

Digitalisering i 2018 stiller på spissen hvordan vi formulerer strategier og effektmål for våre IT-initiativ. Mer enn noensinne må vi se lenger enn lommeboka og definere mål for tjenestekvalitet, fornøyde brukere, intern vekst og læring, tillit, trygghet og bærekraft. 

Og ikke bare det – målene må kvantifiseres, så de kan følges opp på linje med finansielle mål. Dette nettverksmøtet presenterer ulike innfallsvinkler til hvordan dette kan gjøres.
På nettverksmøtet får vi presentert 5 perspektiver på såkalte «myke» gevinster. Hvordan vi identifiserer disse gevinstene, hvordan vi estimerer og prioriterer dem, og hvordan vi realiserer og måler dem underveis i initiativet og etterpå. Etter innleggene arrangerer vi en kort paneldebatt med innlederne, der også salen slipper til med sine synspunkt.

Program:

INNLEDERE:
 1. Anne Johansen, DFØ (blant annet pluss-minus-metoden)
 2. Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group (blant annet ansvarlig for en rekke effektstudier i norsk kommunal sektor)
 3. Geir Amsjø, Smidigkonferansen (Snowden og Cynefin, Buurtzorg i Nederland)
 4. Tom Gilb, Gilb.com (Impact Estimation Tables og Planguage)
 5. Hans Christian Benestad, Expertware (nyttepoeng og MISHRI)
  Penger er ikke alt
 
CASE:
 1. Dere befinner dere i en norsk kommune med navn Brekkeby
 2. Andelen av eldre (over 70 år) øker, og med det behovet for kommunale helsetjenester
 3. Sykehjemsplasser er relativt dyrt – det er beregnet at kommunen for hver sykehjemsplass kan hjelpe 10 hjemme
 4. I tråd med Stortingsmelding 27 ønsker kommunens ledelse å forbedre de kommunale helsetjenestene gjennom digitalisering
 5. Kommunen har startet et initiativ under navnet «Godt å bli gammel i Brekkeby»
 6.  
KOMMUNENS STRATEGISKE MÅL:
 1. Kommunen skal opprettholde og forbedre helsetilbudet for de eldre uten å øke budsjettene (effektivisering)
 2. Innbyggerne skal hjelpes til å bo lenger i eget hjem
 3. De kommunale tjenestene skal preges av likebehandling, tidsriktighet og sikkerhet (tjenestekvalitet)
 4. Hverdagen til de over 70 skal preges av mestring, trygghet og sosial kontakt (fornøyde brukere)
 5. Dialogen mellom de gamle, pårørende og helsepersonell skal i større grad baseres på digitale kanaler som sms, mail, sosiale medier og nettsider (selvbetjening)
 6. De ansatte skal kjenne seg stolte av arbeidsplassen sin, og vokse faglig (intern vekst)
   
INTERESSENTER:
 1. Skattebetalerne/kommunens ledelse, som har interesse av høy grad av effektivisering for å kunne forbedre tjenestekvaliteten på dette og andre områder uten å øke budsjettene, og aller helst redusere skattenivået
 2. De eldre i aldersgruppen 70 – 100+ som har behov for et kommunalt helsetilbud som tilfredsstiller kravene til trygghet, egenmestring (kunne bo lenger i eget hjem) og sosial kontakt (deltakelse), og tjenestekvalitet som er preget av likebehandling, rettidighet og sikkerhet
 3. De pårørende til interessentgruppe 2), som har behov for avlastning og trygghet for tjenestenivået, og som ønsker størst mulig grad av selvbetjening (sms, mail, nettsider, sosiale medier) i kontakt med kommunen
 4. De ansatte i helseetaten, som ønsker å trives og vokse i jobben, på en arbeidsplass som er preget av yrkesstolthet, tillit, medbestemmelse, læring og kontinuerlig forbedring
 
 

Praktiske opplysninger:

Tid: Torsdag 15. februar 2018 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Arrangør: Faggruppen 3PS, DND Sør-Øst
Kontaktperson: Silje Endsjø, Telefon: 91 90 10 87

Radisson Blu Holbergs plass på Google maps

Vedlegg