Vedtekter for Den norske dataforening

Gjeldende fra 11. mars 2005
Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009, endret av ordinært landsmøte 23. april 2010. endret av ordinært landsmøte 2013, endret av ordinært landsmøte 2014, endret av ekstraordinært landsmøte 2015, endret av ordinært landsmøte 2016.

Last ned vedtektene som [pdf]

Last ned "Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger" [pdf]

1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Den norske dataforening. Kortform er Dataforeningen eller DND. Engelsk betegnelse er the Norwegian Computer Society med kortformen NCS.
Dataforeningens formål er å være en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

  • Dataforeningen skal tilrettelegge for tilførsel av kunnskap og forståelse i skjæringspunktet mellom IT-faglige problemstillinger, IT-investeringer, IT-anvendelser og forretningsprosesser.
  • Dataforeningen skal være en akseptert samarbeidspartner for de viktigste premissgiverne for det IT-faglige miljøet.
  • Dataforeningen skal ha gjennomslagskraft og være en attraktiv nettverksbærer.
  • Dataforeningen skal være målbar i sin verdiskapende rolle.
  • Dataforeningen skal ikke brukes til å fremme andre virksomheters forretningsmessige interesser eller partipolitiske særinteresser.

2. MEDLEMMER

Medlemskap kan være knyttet til individer og virksomheter i de til enhver tid gjeldende kategorier.

3. LANDSMØTE

Landsmøtet er foreningens øverste organ.

Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted minst 4 uker i forveien. Senest to uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig for delegatene.

På landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen. I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett.

3.1. Antallet stemmer distriktsforeningene har utregnes etter følgende metode:
3.1.1. 50 % fordelt med tre stemmer for hver distriktsforening
3.1.2. 50 % fordelt etter medlemstall for lokalt tilknyttede medlemmer.
3.1.3. Ingen distriktsforening kan på landsmøtet ha mer enn 49 % av det totale antall stemmer.
3.1.4. Administrasjonen meddeler distriktsforeningene deres samlede representasjon på grunnlag av medlemstallet pr. 31. desember. Distriktsforeningene melder til administrasjonen hvilke delegater som er valgt umiddelbart etter sitt årsmøte.

3.2. Det ordinære landsmøte skal behandle følgende saker:
3.2.1. Valg av referent
3.2.2. Godkjennelse av representanter og deres stemmerett.
3.2.3. Styrets beretning
3.2.4. Revidert regnskap
3.2.5. Revisjonsberetning
3.2.6. Styrets forslag til arbeidsprogram for det påbegynte arbeidsår
3.2.7. Styrets forslag til budsjett for det påbegynte arbeidsår
3.2.8. Valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen. Styrets leder velges ved særskilt valg
3.2.9. Valg av ordfører og varaordfører etter innstilling fra valgkomiteen
3.2.10. Valg av valgkomite i henhold til gjeldende vedtekter og valgreglement
3.2.11. Valg av statsautorisert revisor etter innstilling fra styret
3.2.12. Vedtektsendringsforslag for Dataforeningen
3.2.13. Vedtekter for distriktsforeningene
3.2.14. Særskilte retningslinjer, vilkår, reglement og instrukser for foreningen og dennes organer
3.2.15. Distriktsinndeling
3.2.16. Tid og sted for neste landsmøte
3.2.17. Andre saker fremmet gjennom styret.

3.3. Ordfører og varaordfører velges for det neste ordinære landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Tiltredelse skjer umiddelbart etter at landsmøtet er avholdt med funksjonstid til og med neste ordinære landsmøte eller til nytt valg er foretatt. Ordfører og varaordfører har ikke stemmerett og kan dermed ikke velges som delegater. I særskilte tilfeller kan landsmøtet foreta valg av ordfører/varaordfører på det inneværende landsmøtet. Ordfører/varaordfører velges da blant delegatene og disse beholder sin stemmerett.

3.4. Ekstraordinært landsmøte holdes innen 3 måneder hvis styret, eller minst 1/3 av de sist valgte delegater krever det og det er mer enn 3 måneder til neste ordinære landsmøte.

3.5. Landsmøter kan avholdes elektronisk.

3.6. For distriktsforeningene møter reserve hvis valgt delegat har forfall, er gått ut av foreningen eller over til annen distriktsforening eller er blitt ansatt i foreningen.

3.7. Landsmøtets sittende ordfører avgjør hvem som ellers kan møte og ha talerett i saker som vedkommer dem:
3.7.1. ansatte
3.7.2. nominerte styrekandidater
3.7.3. valgkomiteen
3.7.4. andre inviterte

3.8. Delegatenes funksjonstid gjelder til neste ordinære landsmøte.

3.9. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning med unntak av valg av styrets leder som reguleres i eget valgreglement.

3.10. Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent.

3.11. Protokollen fra landsmøtet kunngjøres for samtlige registrerte medlemmer.

3.12. Landsmøtet skal behandle saker om misligheter i foreningen som styret eller foreningens revisor måtte fremme. Det påligger landsmøtet å vurdere de konsekvenser slik mislighet skal få for de impliserte. Landsmøtets kjennelse er endelig.

3.13. Såfremt mislighet gjelder styrets medlemmer, kan landsmøtet foreta nytt valg på ekstraordinært møte.

3.14. Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av
3.14.1. Distriktsforeningene
3.14.2. Styret
3.14.3. Administrasjonen
3.14.4. Ethvert personmedlem som har fått sitt forslag anbefalt av minst tre andre medlemmer.

3.15. Forslag til vedtektsendringer sendes administrasjonen innen 25. februar. Forslag skal tydelig angi ordlyden av de gjeldende vedtekter og den foreslåtte endring.

3.16. Vedtektsendringer er vedtatt når minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

3.17. Landsmøtet avgjør når vedtektsendringer skal tre i kraft.

4. VALGKOMITÉ

4.1. Valgkomiteen skal bestå av minst 6 personer. 1 person utpekes av og fra styret i hver distriktsforening. I tillegg velges minst 3 medlemmer av valgkomiteen uten styreverv i en distriktsforening i henhold til gjeldende valgreglement.

4.2. Valgkomiteen skal nominere
4.2.1. Styrets leder
4.2.2. Styremedlemmer
4.2.3. Landsmøtets ordfører og varaordfører
4.2.4. Valgkomite for neste landsmøteperiode i samsvar med gjeldende valgreglement

4.3. Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen. Forslagene må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar, eller innen 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.

4.4. Forslag til andre kandidater kan fremsettes på landsmøtet. Forslag må fremsettes skriftlig. Forslagsstiller kontrollerer at kandidaten(ene) er villig til å ta vervet.

4.5. Nærmere regler fastsettes i eget valgreglement.

5. STYRE

Foreningen har et styre på 5-6 medlemmer Styreleder velges særskilt ved skriftlig valg for inntil 2 år av gangen. Styreleder kan ikke ha andre styreverv i foreningen. Personer med styreverv i en distriktsforening velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen.

5.1. I tillegg til leder, velges 1-2 personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål og ha en forsvarlig drift. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening.

5.2. Distriktsforeningenes ledere inngår i hovedstyret. Ved forfall til hovedstyremøter kan disse gi fullmakt til ett av distriktsforeningens styremedlemmer som møter og stemmer på deres vegne.

5.3. Styret velger selv nestleder og er ansvarlig for foreningens drift og administrasjon i henhold til den gjeldende strategi. Styret rapporterer til landsmøtet.
5.3.1. Styrets beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for styrets medlemmer og for revisor. Styret avtaler selv sine møter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, samt leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet gjelder det møteleder stemmer for.

5.4. Styret ivaretar alle aksjonærinteresser på vegne av samtlige distriktsforeninger, med mindre styret har gitt særskilt samtykke til annet. Aksjene i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS er unntatt fra dette.

5.5. Styret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan meddele prokura.

6. DISTRIKTSFORENINGER

Den norske dataforening er inndelt i distriktsforeninger som er selvstedige juridiske enheter. Distriktsforeningene utøver foreningens virksomhet innen sitt distrikt. Dataforeningens vedtekter gjelder som overordnede vedtekter for distriktsforeningenes lokale vedtekter. Distriktsforeningenes lokale vedtekter skal baseres på Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger.

Dersom en distriktsforening ikke er i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner, har Sentralstyret rett til å bestemme og gjennomføre nødvendige kompenserende tiltak.

Landsmøtet kan med 2/3 flertall, oppløse en distriktsforening som ikke viser seg i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner. Ved oppløsning overtar Dataforeningen distriktsforeningens gjenværende midler.

7. NASJONALE RÅD OG UTVALG

Foreningen skal ha et IT-politisk råd.
Dataforeningens hovedstyre fastsetter mandat og oppgaver for råd og utvalg.

8. SENTRALADMINISTRASJONEN

Sentraladministrasjonen er organisert som et aksjeselskap 100 % eiet av foreningen. For øvrig vises til egne vedtekter for selskapet.

9. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av hovedstyret for ett år av gangen. Kontingenten innkreves av sentraladministrasjonen på vegne av Dataforeningen.

10. EKSKLUSJON

Landsmøtet kan ekskludere medlemmer dersom særskilte forhold tilsier dette.

11. VEDTEKTSENDRINGER

Foreningens vedtekter kan endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig når endringene skal tre i kraft. Distriktsforeningenes lokale vedtekter skal være i samsvar med foreningens vedtekter.

12. OPPLØSNING

Foreningen kan oppløses på et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall etter at forslaget har vært til avstemning på det foregående ordinære landsmøte og også der oppnådde minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig disponering av foreningens midler. Midlene skal gå til virksomhet som ligger innenfor foreningens formål.