Konferanse 12. november i Oslo og via Streaming Ark 2020

Ark blir i år digitalt og blir fordelt over tre dager:
Torsdag 12. november, kl 09:00-11:00
Torsdag 19 november, kl 09:00-11:00
Torsdag 26. november, kl 09:00-11:00

Shiraz A. Bhaiji

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: 1500,- eks mva Ordinær pris: 2350,- eks mva Meld på

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 9 år, og arrangeres av faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Årets konferanse setter fokuset på hvordan arkitektur bidrar til bedre samspill mellom aktører fra offentlig og privat for at løsninger er sammenhengende og helhetlige (“sammenhengende tjenester”).

Program:
Torsdag 12. november:

GDPR, Once Only og datadeling – Målarkitekturens viktige rolle
Tor Arild Sunnevåg, Seksjonsleder, Digdir
Orden i eget hus, begrepsarbeid og behandlingsoversikter er viktige virkemidler for å oppnå tillit, sikre at virksomheten opererer innenfor loven og deling kan skje. Men systemene vi benytter og tjenestene vi bygger skal vedlikeholdes og forvaltes over tid. Vi må bygge for fremtiden.
Gjennom å definere en målarkitektur som tar høyde for det vi kjenner til og det vi tror vil de fagsystemer vi kontraherer og de tjenester vi bygger kunne forvaltes og videreutvikles mye mer effektivt og agilt. Uten en et godt fremtidsbilde vil man måke snøen foran seg – ikke til siden. Dette krever disiplin og samhandling innenfor og utenfor egen organisasjon. Spesielt må fagsystemleverandøren bringes inn.

Fra PSD2 til Open Banking
Georg Olav Ramstad, Nets
Det har gått et år siden bankene ble pålagt, gjennom PSD2 direktivet, å gi tredjeparter tilgang til kundenes kontoopplysninger og mulighet til å foreta betalinger på vegne av kunden. I forkant var det mye skriverier om den kommende revolusjonen og hva den kom til å bety for bankbransjen. Men hvor mye har egentlig skjedd, har det betydd noe for mannen i gaten og hva kan vi forvente oss fremover?

Sammenhengende tjenester i kriminalomsorgen
Kristin Halvorsen, Promis
Fra papir-blanketter og muntlig informasjonsutveksling, via strøm på papir, til strukturert informasjonsutveksling maskin-til-maskin. Interoperabilitet høres så riktig, viktig og flott ut, men det er krevende og hardt arbeid. Kriminalomsorgen deltar sammen med domstolene og politiet i det viktige ESAS-samarbeidet «Elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden». Foredraget gir et innblikk bak kulissene i ESAS-prosjektet – både det organisatoriske, juridiske, semantiske og tekniske arbeidet. Prosjektet krever samarbeid på tvers av aktørene for å realisere Justisdepartementets visjon om mer effektiv straffesakskjede og bedre rettssikkerhet.

Torsdag 19. november:

Praktisk info(rmasjonsforvaltning)!
Marit Holm Torseth, Seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene
Vi vil fortelle om hvordan vi bruker teknikker fra informasjonsforvaltning – rammeverk med standarder, beste praksis og verktøyene i Felles datakatalog for å etablere informasjonsdeling på tvers tilsyn i Norge.
Gjennom caset «deling av tilsynsdata» viser vi informasjonsforvaltning i praksis – ‘fra begrep til API’. God og enhetlig dokumentasjon av dataene hos tilsyn A er helt essensielt for at tilsyn B skal kunne nyttiggjøre seg av dataene. Mer samordnede tilsyn gagner også virksomhetene, som må forholde seg til en rekke tilsyn som del av å drive bedrift. Arbeidet er også relevant for målet om mer «sammenhengende tjenester», spesielt livshendelsen «starte og drive bedrift».

Integrate with Everything: Low Code Versatility
Carina Boom, Avo Consulting
Using Low Code tools is a growing approach for enterprise process improvement. With real-world use-cases and project experiences, Avo Consulting shows how integrations are realized through Low Code in a scalable, maintainable, flexible and robust way.
Applications rely on data, and robust and flexible integrations make or break a system. Companies have many systems in use, and new systems need to integrate with others to operate. Low Code is globally growing in enterprise process and system architecture improvement. Experiences show that realizing complex integrations takes less time than “traditional” development. With real use-cases and project experiences in App Dev, RPA and more, Avo Consulting shows how this is realized through Low Code.

«Two to Tango» – Offentlig-privat samarbeid i praksis
Magnus Andersen, Lånekassen
Foredraget vil benytte tjenesten «Saldo i nettbank» til å belyse ulike sider ved utviklingssamarbeid når man skal benytte felleskomponenter til å skape gode tjenester. Sparebank 1 og Statens Lånekassen hadde et nært utviklingssamarbeid som spilt på ulike roller i organisasjon og sektoren. Sparebank 1 har en sentral enhet som utvikler løsninger for alle bankene i gruppen, og fungerer som leverandør for disse bankene. Statens Lånekassen på sin side samarbeidet med fagmiljøer i Altinn og Maskinporten. Utover selve tjenesten, ble det opparbeidet nyttig erfaring om bruk av felleskomponenter (delegeringsfunksjonen mellom Maskinporten og Altinn) og samarbeid mellom flere aktører på tvers av sektorer og arkitekturområder.

Torsdag 26. november:

Den gordiske knuten ble løst- Slik skaper vi sammenhengende tjenester!
Kristine Aasen, Fungerende direktør, Digitaliseringsdirektoratet
I innlegget vil Kristine snakke om viktigheten av å våge og tenke annerledes, tenke nytt og rive oss løs fra tradisjonelle tankesett. Ved å gjøre det så vil det være mulig å realisere sammenhengende tjenestekjeder på tvers av offentlige og private aktører, til det beste for innbyggere og næringsliv.
Den gordiske knuten ble løst. Myten sier at Aleksander den store tok en titt på den knuten som satt mellom åket og stangen på en vogn. Knuten hindret vognen i å bli tatt i bruk. Han gjorde da det som ingen andre hadde tenkt på før: Hogde knuten tvers av.
Dette er et godt bilde problemstillingene vi står ovenfor i den digitale transformasjonen. Vi må våge å tenke annerledes, tenke nytt og rive oss løs fra tradisjonelle tankesett. Ved å gjøre det så vil det være mulig å realisere sammenhengende tjenestekjeder på tvers av offentlige og private aktører, til det beste for innbyggere og næringsliv.
Norge er i en særstilling med sin sofistikerte digitale infrastruktur, la oss tenke annerledes og utøve samskaping. Vi har de verktøyene vi trenger. Felles datakatalog, samhandlingsmønstre, ID-porten, maskinporten, autorisasjonsløsningen i Altinn, folkeregisteret og enhetsregisteret danner en unik plattform for å realisere tjenestekjeder. Erkjennelsen av at vi trenger et lovverk som legger til rette for digitalisering er til stede. Den overordnede oppskriften har vel egentlig eksistert ganske lenge. Den er blant annet formulert i det såkalte EIF-rammeverket – European Interoperability Framework. Det går ut på å fjerne hindringer for sammenhengende tjenester på teknisk, semantisk, juridisk og organisatorisk nivå. EIF-rammeverket er helt sentralt for arbeidet med både Altinn og informasjonsforvaltning.

KS som tilrettelegger for samarbeid om digitalisering
Jens Riis, Virksomhetsarkitekt, Bergen kommune
KS har sammen med kommunene Bergen, Bærum, Kristiansand og Stavanger og det regionale samarbeidet på Vestlandet «DigiVestland» gått sammen om prosjektet «KS Min side», der de ønsker å tilgjengeliggjøre flere og bedre innbyggertjenester. Initiativet, på lik linje med andre fellesløsninger som DigiSos, DigiBarnevern, Smittesporing og flere andre, understøtter behovet for å levere bedre digitale tjenester.
Kommunene og fylkeskommunene har gitt KS myndighet til å koordinere utvikling av fellestjenester på vegne av kommunal sektor. Forutsetning for å ta i bruk fellesløsninger er å ha oversikt og kontroll på egne data. Leverandørene av fagsystemene må for å gi brukerne gode tjenester dele sine data gjennom APIer. KS er pådriver og støttespiller for å få dette til i samsvar med endringer i roller og ansvar mellom kommuner og leverandører.

Presentasjon av Corona svar: integrasjon mellom FHI og laboratorier
Peter Dortch Holmes, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Kjetill Vassmo Lund, Norsk Helsenett
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse har Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Helsenett (NHN) på kort tid utviklet et system for å vise covid-19-relaterte prøvesvar til pasientene på helsenorge.no og til helsepersonell i kjernejournal. Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Nå slipper den enkelte å vente unødig og å ringe legen for å få sine prøvesvar. Heretter kan man logge seg på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Det er også opprettet en ny fane i kjernejournal hvor helsepersonell raskt kan finne svar på covid-19-relaterte laboratorieprøver. Her får vi høre historien om hvordan dette gikk til og innsikt i løsningen.

Derfor krasjet Smittestopp – Løsningsvalg som påvirket tillit og tillit som påvirker suksess
Johannes Brodwall, Sopra Steria
Når vi som arkitektur jobber med systemer vil suksessen til løsningen avgjøres også av ikke tekniske egenskaper. Løsningen Smittestopp som Folkehelseinstituttet lansert i april hadde teknologien på plass for å lykkes. Allikevel ble det en fiasko etter bare to måneder. Etter kritikk av personvernet fra mange hold ble FHI tvunget til å trekke tilbake løsningen 16. juni Johannes var en av initiativtakerne til oppropet som var et av de første alvorlige skuddene i baugen for prosjektet. I dette foredraget gjør han rede for hvorfor han mente løsningen burde stoppes og hvordan problemer rundt personvern kan spenne bein på en løsning.

Takk til vår sponsor:

Hver tiende deltaker er gratis. Send en e-post til Silje Endsjø

Deltakeravgift til og med 2. november
Medlem: Kr 1.500,- (eks. mva)

Ikke-medlem: Kr 2.350,- (eks. mva)

Deltakeravgift fra og med 3. november
Medlem: Kr 2.000,- (eks. mva)

Ikke-medlem: Kr 2.850,- (eks. mva)

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder.

 

Foredragsholdere: