Årsmøte 25. februar Årsmøte 2020 VEST

På årsmøte i distrikt DND Vest gjennomgås status for fjoråret og planer for 2020. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

Ingeborg Marie Endresen

arrangeres av Ingeborg Marie Endresen

Medlempris: Kun for medlemmer Meld på

Bli med på Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlNWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRlNTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d

I Rogaland kan du også møte fysisk på Tangofy sine lokaler, Vassbotnen 15a, 4313 Sandnes kl 17-19

Følgende saker vil bli behandlet:

  • Styrets beretning 2019
  • Regnskap og disponering av resultat
  • Revisors beretning 2019
  • Mål, planer og budsjett for 2020
  • Valg av styre
  • Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre
  • Valg av delegater og reserver til DND`s landsmøte i april 2020