Konferanse 30. november i Oslo IT-Kontraktsdagen 2023

Vi ser frem til å møtes til IT-kontraktsdagen 30. november 2023 i Oslo! Konferansen arrangeres av Den norske dataforening i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

arrangeres av Nina Elise Jørgensen og resten av fagfolkene fra faggruppen IT-kontrakter

Medlempris: kr 4 690,- eks mva Ordinær pris: kr 6 490,- eks mva Meld på

Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter inviterer til heldagsseminaret IT-kontraktsdagen i Oslo, 30. november.

Program:

09.00 Velkommen — Nina Elise Jørgensen
09.10 Kunstig intelligens og kontrakter – noe vi må passe på? — Torgeir Andrew Waterhouse
09.40 Prisendring i SSA som følge av økt arbeids-giveravgift — Tobias Løkken Amundsen Hva skjer når offentlige avgifter endrer seg i forhold til kontraktstandardene?
10.10 Pause
10.25 Kan økt arbeidsgiveravgift føre til prisendring i SSA? — John E. Nilsen Hva kan IT-leverandører og -konsulenter, gjøre når det vedtas en økning i arbeidsgiveravgift? Danner økningen grunnlag for vederlagsjustering eller må IT-bransjen «svelge kamelen»? Må det trekkes skiller mellom IT-leverandører og IT-konsulenter? Kan man lene seg på en dom innen bygg- og anleggsbransjen for løsningen?
11.00 Utfordringer og mulighetsrom i skykontrakter — Gisle Elgsaas Vada Hvilke utfordringer møter oppdragsgivere ved kjøp av skytjenester, og hvilket handlingsrom har oppdragsgivere til å påvirke tjenesten og vilkårene?
11.30 Lunsj
12.15 Endringer i innleiereglene – misforståelser og frykt for feilvurderinger skaper utfordringer for IT-bransjen — André Istad Johansen og Karen Anne Rekkedal I april i år kom det en rekke endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven. Det ble blant annet innført regler som skal tydeliggjøre grensen mellom oppdragsav-taler/entrepriser (som faller utenfor ar-beidsmiljøloven) og innleie av arbeids-kraft (som reguleres av arbeidsmiljølo-ven). Etter endringene ser vi en klar trend der mange kjøpere av IT-tjenester ønsker å klassifisere nær sagt alle tjenestekjøp som innleie, selv om det reelt sett er snakk om avtaler som faller utenfor inn-leieregelverket. Dette skaper for det førs-te utfordringer for håndteringen av det konkrete kontraktsforholdet, men vil også kunne påvirke konkurransen på markedet, bransjens leveransemodeller og struktur på sikt. Vi gjennomgår konsekvenser av regelend-ringene fra et arbeidsrettslig og anskaffelsesrettslig ståsted. Vi har fokus på klassifiseringen av tjenesteleveranser som skjer etter agile gjennomføringsmodeller.
13.00 Hvorfor tapte Statens vegvesen i retten med Grindgut-prosjektet? — Magnus Hellesylt, Odin Breidvik og Goud Helge Homme Fjellheim Hva kan vi ta med oss ved inngåelse fremtidige kontrakter og håndtering av disse?
14.00 Pause
14.15 Erfaringer med PS2022 FLEX — Sadeta Halilagic og Anne Marit Diedrichsen UDI har siden 2020 jobbet med en stor OU-prosess som har ført til en utstrakt bruk av team både i kjerneprosessene og i IT-avdelingen. Den økte bruken av team har gjort det nødvendig å se på våre avtaler for utvikling og vedlikehold av systemløsninger. Innlegget vil ta for seg: UDIs OU-prosess og hvordan den har påvirket vårt valg av avtaleform, vår strategi rundt anskaffelsen og valg av kontrakts standard, antall leverandører og mekanismer i avtalen samt vår erfaring med dialogbasert anskaffelse og innføringen av de nye avtalene i UDI
14.45 Fra parallelle rammeavtaler til PS2022 Flex — Kari Anne Støkken Tolletaten inngikk i juni tre avtaler basert på PS2022 Flex. Innlegget vil ta for seg: • Hvorfor Tolletaten valgte PS2022 Flex, veien frem til beslutning og hva det krevde av tydeliggjøring av våre leveranse-/systemområder? • Hvorfor ble det tre avtaleområder? • Hvordan definere minsteuttak og maksuttak over en lengre avtaleperiode? • Hvilke erfaringer vi har gjort oss gjennom anskaffelsen og så langt i oppstarten.
15.15 Anonymisering og datadeling — Espen Bakjord En underrettsdom i EU truer med å endre måten vi tenker på personopplysninger på. Hva har dette å si for mulighetene til å dele data etter avtaler og kommende regelverk som Åpne data-direktivet (ODD) og Dataforordningen (Data Act)?
15.50 Oppsummering og takk for i dag — Nina Elise Jørgensen

Foredragsholdere: