27. - 28. april i Tromsø Landsmøte 2018 og ildsjelsamling

I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

arrangeres av Privat: R. Christian Torp

Medlempris: Kun for medlemmer og særskilt inviterte

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter. (Protokoll Landsmøtet 2018)

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.   

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.

Program:

FREDAG 27. APRIL 2018:
12.00 Lunsj på hotellet for dem som kommer tidlig
13.00 Velkommen til Tromsø/Åpning av ildsjelsamlingen. Eirik Thun, leder DND Midt-Nord og Svein A. Martinsen, lokalavdeling Troms, ønsker velkommen til Tromsø. Terje Wold, styreleder og Christian Torp, generalsekretær åpner ildsjelsamlingen.
13.10 IT Begins!
15.00 DNDTon/HackaDND Ildsjel 2021 – del 1 - en slags unconference
19.00 Middag og prisutdelinger på hotellet
LØRDAG 28. APRIL 2018:
09.00 DNDTon/HackaDND Ildsjel 2021 – del 2 fortsetter
12.50 Deep Democracy
13.50 Open Space
15.00 Landsmøtet 2018 (styret og valgte delegater) Alt om det formelle landsmøtet; se lenger ned på denne siden.
Open space og diskusjoner fortsetter for øvrige deltakere
18.00 Middag

Det formelle landsmøte 2018

Tidspunkt Sak nr. Sak
15.00 1 Dagsorden og saksliste
2 Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett
3 Valg av referent og tellekorps
4 Styrets beretning 2017
5 Regnskap 2017
6 Revisors beretning 2017
7 Distriktsforeningenes beretninger 2017
8 Orientering fra Servicekontoret, Datakortet og DNDs nasjonale råd, utvalg og fora
9 Strategi og mål 2018
10 Styrets rammebudsjett 2018
11 Valg av styre for Dataforeningen
a) Valg av styreleder
b) Valg av styremedlemmer
12 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode
13 Valg av revisor
14 Vedtektsendringer for Dataforeningen
15 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger
16 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter
17 Sted og tid for landsmøtet 2019
18 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene
17:00 Landsmøtet 2018 avsluttes

Landsmøtedokumentasjon

Protokoll Landsmøtet 2018
Samlet landsmøtedokumentasjon
Sak 01 Dagsorden og saksliste
Sak 02 Delegater og deltakere
Sak 04 Styrets beretning
Sak 05 Regnskap
Sak 06 Revisors beretning
Sak 07 Distriktsforeningenes beretninger
Sak 08-01 Orientering om Servicekontoret
Sak 08-02 Orientering om Datakortet
Sak 08-03 Orientering om ITPR
Sak 09 Mål og planer
Sak 10 Rammebudsjett
Sak 11 Valgkomiteenes innstilling styret 2018
Sak 12 Valg av valgkomite og ordfører-varaordfører
Sak 15 Normalvedtekter for distriktsforeninger
Sak 16 Distriktsforeningenes vedtekter