Årsmøte 26. - 27. april i Oslo Landsmøte 2019 og ildsjelsamling

I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Kun for medlemmer og særskilt inviterte

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter.

Protokoll fra Landsmøtet 2019 er nå publisert:

Protokoll Landsmøtet 2019

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.   

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.

Program:

FREDAG 26. APRIL 2019:
12.00 Lunsj for dem som kommer tidlig
13.00 Velkommen til Oslo/Åpning av ildsjelsamlingen. Roger Shãffer, leder DND Sør-øst ønsker velkommen til Oslo. Terje Wold, styreleder og Christian Torp, generalsekretær åpner ildsjelsamlingen.
13.10 IT Continues!
15.00 DNDTon/HackaDND Ildsjel - en slags unconference
19.00 Middag og prisutdelinger
LØRDAG 27. APRIL 2019:
09.00 DNDTon/HackaDND Ildsjel fortsetter
11.00 Presentasjon av gruppeoppgavene
11.30 Lunsj
12.30 Open Space
14.30 Landsmøtet 2019 (styret og valgte delegater) Alt om det formelle landsmøtet; se lenger ned på denne siden.
Open space og diskusjoner fortsetter for øvrige deltakere
18.00 Middag på Justisen https://goo.gl/maps/i6YMpneud6viazoK6

Det formelle landsmøte 2019

Tidspunkt Sak nr. Sak
15.00 1 Dagsorden og saksliste
2 Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett
3 Valg av referent og tellekorps
4 Styrets beretning 2018
5 Regnskap 2018
6 Revisors beretning 2018
7 Distriktsforeningenes beretninger 2018
8 Orientering fra Servicekontoret, Datakortet og IT-Politisk råd
9 Strategi og mål 2019
10 Styrets rammebudsjett 2019
11 Valg av styre for Den norske dataforening
a) Valg av styreleder
b) Valg av styremedlemmer
12 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode
13 Valg av revisor
14 Vedtektsendringer for Den norske dataforening (Forslag til endelig versjon)
15 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Den norske dataforenings distriktsforeninger
16 Vedtektsendringer i distriktsforeningenes vedtekter
17 Sted og tid for landsmøtet 2020
18 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene
17:00 Landsmøtet 2019 avsluttes

Landsmøtedokumentasjon

Landsmøtedokumentene legges ut etterhvert som de ferdigstilles.
Sak 01 Dagsorden og saksliste
Sak 02 Delegater og deltakere
Sak 04 Styrets beretning
Sak 05 Regnskap
Sak 06 Revisors beretning
Sak 07 Distriktsforeningenes beretninger
Sak 08 Orienteringssaker; Servicekontoret, Datakortet og IT-Politisk råd
Sak 09 Mål og planer
Sak 10 Rammebudsjett
Sak 11 Valgkomiteenes innstilling styret 2019
Sak 12 Valg av valgkomite og ordfører-varaordfører (inkl. sak 13)
Sak 14 Vedtektsendring i Den norske dataforening (Forslag til endelig versjon)
Sak 15 Normalvedtekter for distriktsforeninger
Sak 16 Distriktsforeningenes vedtekter