Årsmøte 20. juni i Nettmøte [Digitalt] Landsmøte 2020

Dataforeningen følger myndighetenes råd og tar koronatrusselen på alvor. Av den grunn gjennomføres landsmøte 2020 digitalt.

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Kun for delegater og særskilt inviterte

Protokoll fra Landsmøte 2020
I henhold til vedtektene paragraf 3.10: Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent.  Protokoll er lagt ut 3. juli.  Se Protokoll-Landsmøte-2020

Landsmøte 2020
I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter. (Se Landsmøtet 2019 her.)

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.

Om gjennomføring av digitalt landsmøte

Det digitale landsmøtet gjennomføres med en betalt versjon av Zoom. Alle delegater og gjester får detaljert informasjon på epost om hvordan dette gjennomføres før møtet.

Landsmøtesaker og -dokumenter:

Dokumenter, som oppdateres etter publisering, vil merkes. Ved vesentlige endringer vil det i tillegg sendes en melding til alle delegatene.

 

Sak 01 Dagsorden og saksliste
Sak 02 Delegater og deltakere (oppdatert 18.06.2020)
Sak 03 Valg av referent og tellekorps
Sak 04 Styrets beretning
Sak 05 Regnskap
Sak 06 Revisors beretning
Sak 07.1 Distriktsforeningenes beretninger – DND SØ
Sak 07.2 Distriktsforeningenes beretninger – DND V
Sak 07.3 Distriktsforeningenes beretninger – DND MN
Sak 08 Orientering om Servicekontoret
Sak 09 Mål, planer og strategi
Sak 10 Styrets rammebudsjett 2020
Sak 11 Valgkomiteenes innstilling styret 2020
Sak 12 Valg av valgkomite og ordfører-varaordfører
Sak 13 Valg av revisor
Sak 14 Hovedvedtekter for Den norske dataforening
Sak 15 Normalvedtekter for distriktsforeninger
Sak 16 Distriktsforeningenes vedtekter
Sak 17 Tid og sted for landsmøte 2021

Sammenslått landsmøtedokumentasjon med lenker.