Årsmøte 25. april i Nettmøte [Digitalt] Landsmøte 2020

Dataforeningen følger myndighetenes råd og tar koronatrusselen på alvor. Av den grunn gjennomføres landsmøte 2020 digitalt.

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Kun for deletater og særskilt inviterte Meld på

I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter. (Se Landsmøtet 2019 her.)

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.   

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.


Saksliste og -dokumentasjon for landsmøtet:

Dokumentene oppdateres fortløpende.
Sak 01 Dagsorden og saksliste
Sak 02 Delegater og deltakere. Talerett og stemmerett
Sak 03 Valg av referent og tellekorps
Sak 04 Styrets beretning
Sak 05 Regnskap
Sak 06 Revisors beretning
Sak 07 Distriktsforeningenes beretninger
Sak 08 Orienteringssaker
Sak 09 Mål og planer 2020
Sak 10 Rammebudsjett 2020
Sak 11 Valgkomiteenes innstilling styret 2020
Sak 12 Valg av valgkomite og ordfører-varaordfører
Sak 13 Valg av revisor
Sak 14 Vedtektsendring i hovedvedtektene
Sak 15 Vedtektsendringer i normalvedtektene
Sak 16 Vedtektsendringer i distriktsforeningenes vedtekter
Sak 17 Sted og tid for landsmøtet 2021
Sak 18 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene