Årsmøte 29. april Landsmøte 2021

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold

Medlempris: Kun for medlemmer og særskilt inviterte

Landsmøte 2021

I henhold til vedtektene  pkt. 3.10 skal protokoll fra Landsmøte foreligge innen 14 dager.

Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent.

I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 4 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett.

Fra Valgreglementet
Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.

Om gjennomføring av digitalt landsmøte
Det digitale landsmøtet gjennomføres i Teams. Alle delegater og gjester får detaljert informasjon på epost om hvordan dette gjennomføres før møtet.

Landsmøtesaker og -dokumenter:
Dokumenter, som oppdateres etter publisering, vil merkes. Ved vesentlige endringer vil det i tillegg sendes en melding til alle delegatene.

Sak 1 Dagsorden og saksliste
Sak 2 Delegater og deltakere
Sak 3 Valg av referent og tellekorps
Sak 4 Styrets beretning
Sak 5 Regnskap 2020
Sak 6 Revisjonsberetningen for 2020
Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger
Sak 8 Orientering om Servicekontoret
Sak 9 Sammenslåing av distriktsforeninger og endring av vedtekter
Sak 10 Videre prosess og mandat ift Servicekontoret
Sak 11 Arbeidsprogram 2021
Sak 12 Rammebudsjett
Sak 13 Valgkomiteenes innstilling styret 2021
Sak 14 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører
Sak 15 Valg av revisor
Sak 16 Tid og sted for landsmøte 2022