Årsmøte 22. - 23. april i Stavanger Landsmøte 2022

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold

I henhold til vedtektene pkt. 3.10 skal protokoll fra Landsmøte foreligge innen 14 dager.Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent.

Landsmøtesaker og – dokumenter
Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted minst 4 uker i forveien. Senest to uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig for delegatene. På landsmøtet representeres regionene av 6 ganger så mange stemmer som det er regioner. Delegatene velges av regionenes årsmøter. Delegater fra regionene kan ikke være styremedlemmer i Landsstyret. I tillegg disponerer landsstyret 1 stemme som kan tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av Landsstyret. Videre kan Den norske dataforening øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett.


Sted:
Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger
Fagsamling: Fredag 22.  april kl. 1300 – 1730 m/lunsj fra kl. 1200 – Se program
Landsmøte: Lørdag 23. april kl. 09:00 – 11:15

Agenda landsmøte

 1. Åpning, dagsorden og saksliste
 2. Valg av referent og tellekorps
 3. Delegater og deltakere
 4. Beretning 2021
 5. Årsregnskap for 2021
 6. Revisjonsberetning for 2021
 7. Arbeidsprogram for 2022: Medlemsstrategi
 8. Rammebudsjett 2022
 9. Valg av Landstyre
 10. Valg av ordfører og varaordfører
 11. Valg av valgkomite
 12. Valg av revisor
 13. Vedtektsendringer for Den norske dataforening – ingen saker til behandling
 14. Retningslinjer for DNDs faglige fora – gjeldende fra 1.5.2022
 15. Regioninndeling – ingen saker til behandling.
 16. Tid og sted for neste landsmøte