Dataforeningen med omfattende digitaliseringsinnspill til regjeringen

Etter en intens prosess, har Dataforeningen levert sine innspill til en ny digitaliseringsstrategi for Norge. Her kan du lese hele notatet og hvorfor det var viktig for foreningen å gjøre en såpass grundig jobb.

Dataforeningen har flere tusen medlemmer som er med på å digitalisere Norge hver eneste dag innen en rekke fagområder. Med røtter helt tilbake til 1953 bidrar foreningen til kunnskapsdeling på tvers av selskaper og sektorer. Nettverket er spredt utover hele Norge.

– Driften vår bygger på den klassiske, norske dugnadsånden, sier Paal Leveraas, interim leder i Den norske dataforening (DND).

– Foreningens fagmiljøer har dyp kunnskap innen områder som berøres av digitaliseringen. Når landet digitaliseres, er det i praksis medlemmer av Dataforeningen som gjør selve jobben, sier han.

Leveraas har ledet den omfattende jobben med å hente innspill fra en rekke av medlemmene. Mange av bidragsyterne er nevnt i innspillsnotatet, men langt fra alle. I tråd med en klassisk prosess i foreningen, har alle som har villet bidra fått sjansen til å komme med sine synspunkter.

Paal Leveraas, interim leder i Den norske dataforening (DND).

– Vi startet muligens litt seint, men når vi først kom i gang, ble det flere innspillsrunder i ulike formater, inkludert en åpen invitasjon til et stort, felles videomøte. For oss har det vært overordnet å peke på hvordan frivilligheten kan være en ressurs i det videre arbeidet med strategien. Den nye strategien kan bli en viktig plattform for å forsterke vårt tillitsbaserte samfunn, med positive verdier som trygghet, åpenhet, fellesskap, samarbeid, inkludering og kompetanse som grunnmur, sier Leveraas, som, ikke overraskende, understreker at foreningen er teknologioptimistisk: 

– Teknologi er i utgangspunktet en svært konstruktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen. Den hurtige digitaliseringen vil påvirke vår hverdag og bygge et langt mer bærekraftig samfunn vi alle kan være en del av. Derfor bør så mange innbyggere som mulig inkluderes i denne reisen, mener han.

Løsninger på både kort og lang sikt

David Aas Correia sitter i hovedstyret i Dataforeningen. Han var involvert i hele innspillsprosessen og synes det har vært inspirerende å delta på en slik fellesdugnad i regi av foreningen.

– Som leder av region Sør-Øst har det vært viktig for meg å informere og tilrettelegge for at våre medlemmer har fått anledning til å komme med sine innspill og bidra i utformingen av det endelige innspillet. Dette synes jeg vi har lykkes med gjennom innspillskjemaer, møter og workshops. Det var veldig inspirerende å være med på en av de siste workshopene våre, hvor det deltok medlemmer fra hele landet og fra mange ulike fagfelt. All den kompetansen og engasjementet som vi har blant våre medlemmer. Det ga en skikkelig motivasjonsboost.

Artikkel: Nå trenger vi alle våre medlemmers beste råd om digitalisering! 

David Aas Correia, leder av region Sør-Øst.

Correia mener vi i Norge allerede har mange kompetente digitale løsninger og tjenester og må bygge videre på gode arbeidet som er gjort:

– De samfunnsmessige og digitale mulighetene og utfordringene endrer seg raskt. Det handler derfor ikke bare om hva som er behovene i dag, men like mye om morgendagen og de neste årene. Vi må evne å tenke langsiktig, samtidig som vi utvikler løsninger for dagens behov. Jeg tror blant annet at et tettere samarbeid mellom offentlig og privat, en styrket offentlig, digital satsing, og betydelig styrking av digital kompetanse i utdanning, er viktige punkter for at vi skal fortsette å lykkes med digitalisering, sier han.

Forventer en konkret handlingsplan som gjennomføres

Paal Leveraas er opptatt av at vi sammen får etablert en nasjonal strategi med konkrete og gjennomførbare tiltak. Utnevnelsen av ny digitaliseringsminister er ett grep den nåværende regjering gjør for å styrke fokuset på digitaliseringen.

– Strategien må bli et folkelig felleseie som sikrer at vår nasjon ikke blir en digital leilending for et knippe internasjonale giganter. For å unngå en slik situasjon må strategien favne bredt, slik at den også dekker behovet for ny næringsutvikling og jobbskaping. Dette for å sikre at det skjer en digital verdiskapning innenfor våre grenser. 

På spørsmål om David Aas Correia tror at en slik strategi blir retningsgivende for myndighetenes arbeid med digitalisering i Norge, med tiltak som faktisk omgjøres i konkret handling, svarer David:

– Ja? Jeg nekter å tro og håpe noe annet. Digitalisering er overalt, om vi vil eller ikke. Det er viktig at det kommer høyt på den politiske agendaen og at det investeres tilstrekkelig. Strategien må detaljeres til en handlingsplan som angir prioriteringer og forutsetninger, som igjen vil kunne sikre at vi både jobber langsiktig, samtidig som vi realiserer muligheter og løser utfordringer i dag. Om strategien ikke konkretiseres, så er vi i Dataforeningen klare for å bistå og si ifra om det. Vi har tydelige forventninger til at dette ikke bare blir ord, men handling, sier han.

Skjerpede krav til alle

Et stort antall internasjonale regler kommer til å stille økte krav til kompetanse og digitale systemer i norske virksomheter. Dette skal gjennomføres i en skjerpet atmosfære, i en kompleks geopolitisk situasjon vi må forholde oss til både som nasjon og som individer. 

– Det norske samfunnet står foran svært krevende år med mange og store omstillinger helt ned på lokalt nivå. FNs bærekraftsmål anslår at to-tredeler av målene kun kan løses gjennom digitalisering. Menneskehetens fremtid avhenger altså av at vi lykkes med digitalisering, sier Paal Leveraas.

Her kan du lese hele det ni siders lange innspillet til nasjonal digitaliseringsstrategi som ble sendt inn til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) på tampen av forrige måned.