Det formelle landsmøte 2019

I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter. (Protokoll Landsmøtet 2018)

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.  

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.

Saksliste

Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

 1. Dagsorden og saksliste
 2. Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett
 3. Valg av referent og tellekorps
 4. Styrets beretning 2018
 5. Regnskap 2018
 6. Revisors beretning 2018
 7. Distriktsforeningenes beretninger 2018
 8. Orientering fra Servicekontoret, Datakortet og DNDs nasjonale råd, utvalg og fora
 9. Strategi og mål 2019
 10. Styrets rammebudsjett 2019
 11. Valg av styre for Den norske dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer
 12. Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode
 13. Valg av revisor
 14. Vedtektsendringer for Den norske dataforeningen
 15. Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Den norske dataforenings distriktsforeninger
 16. Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter
 17. Sted og tid for landsmøtet 2020
 18. Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene