Benkeforslaget i Sør-Øst: «Det står om DNDs sjel»

«I iveren med å akselerere arbeidet må vi ikke ofre grunnverdiene 'åpne, fremsynte, samarbeidende og kompetente'»​, skriver styreleder i DND Sør-Øst, Roger Schäffer i en kommentar til dramatikken på det siste årsmøtet. «Det står om DNDs sjel og hva slags forening vi ønsker å være.»

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

På årsmøtet i DND Sør-Øst fremla en gruppering et benkeforslag støttet av fullmakter. Forslaget innebærer å erstatte det nåværende styret. Her deler nåværende styreleder Roger Schäffer sine tanker om disse hendelsene.

Roger Schãffer

Hendelsene i årsmøtet i DND Sør-Øst viser at det er mange som er opptatt av å fornye foreningen, og som ønsker foreningen godt. Det viser også utålmodigheten med å få resultater av det pågående strategi- og endringsarbeidet.

Det er imidlertid ikke slik at det er fremkommet uenighet om hvilken retning DND bør utvikle seg som organisasjon mellom de to alternative styrene.

I iveren med å akselerere arbeidet må vi ikke ofre grunnverdiene i DND, som er å være «åpne, fremsynte, samarbeidende og kompetente»​.

«Hendelsene i årsmøtet viser at mange er opptatt av å fornye foreningen … det viser også utålmodigheten med å få resultater»

Roger Schäffer

Tolkning av vedtektene

I alle tidligere år har Dataforeningen i Sør-Øst forstått vedtektene dithen at man ikke kan møte med fullmakter for stemmegivning ved årsmøtet. Når noen medlemmer i foreningen stiller med en stor mengde fullmakter og ønsker å kaste alle i sittende styre uansett om de er på valg eller ikke, representerer dette et brudd med eksisterende praksis, og det er usikkert om det er innenfor de juridiske, demokratiske og kulturelle rammene for foreningen.

Formuleringen i rammevedtektene som diskuteres er:

«Alle fremmøtte medlemmer som har gyldig medlemskap, har en stemme hver på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.»

Leder av det alternative styret, Arve Føyen, hevdet at det juridisk sett er anledning til å stille med fullmakter så lenge dette ikke eksplisitt beskrevet i vedtekter som ulovlig.

Ingen hvem-som-helst

Arve Føyen er ikke hvem som helst i DND i kraft av sin rolle som mangeårig bidragsyter, preferert juridisk veileder, og ildsjel, i tillegg til å være partner i advokatfirmaet Føyen/Torkildsen.

Likevel mener jeg det er riktig å få en avklaring på om denne tolkningen er rett. Det er ikke minst med bakgrunn i at Føyen er part i saken. I benkeforslaget er han foreslått som ny styreleder.

Rammevedtekter for distriktene er vedtatt i DNDs landsmøte etter innstilling fra DNDs hovedstyre. Hovedstyret er derfor ansvarlig for fortolkning av rammevedtektene.

På vegne av hovedstyret er derfor generalsekretær nå i gang med arbeidet om å innhente alternativ juridisk vurdering av spørsmålet, på vegne av hele foreningen. Arve Føyen er tatt med i dialog om dette.

Uheldig fremgangsmåte

Som sittende styreleder i DND SØ finner jeg fremgangsmåten til grupperingen overfor årsmøtet som uheldig i forhold til å sikre gode demokratiske prosesser for medlemmene. Det er medlemmene som skal bestemme i Dataforeningen. Det er de som til enhver tid har myndighet til å velge de beste representantene til å styre foreningens drift og utvikling. Det må vi som sittende styre også forholde oss til og akseptere.

Derfor har vi en valgkomite som jobber hardt for å sikre god sammensetning på tvers av bransjer, sektorer, fagområder, alder og annet, slik at styret kan representere medlemsmassen på en god måte.

Valgkomiteen har blant annet jobbet for å få inn yngre medlemmer i styret, og tre av de foreslåtte representantene er under 30 år. Valgkomiteen er alltid i dialog med det sittende styret i forbindelse med sitt arbeid. Alle styremedlemmer har ytret ønske om yngre styremedlemmer.

Du kan lese mer om styrets arbeid med foryngelse her.

Nøytral arena

Foreningen er opptatt å være en nøytral arena som ikke kan brukes til å fremme særinteresser for spesifikke tekniske produkter, for en enkeltvirksomhet, for en interessegruppe, for en industrigren eller for myndigheter, men alle skal kunne få uttrykke sine meninger i friksjon med andre. Uansett så vil det selvsagt alltid kunne være misnøye med valgkomiteens arbeid, og derfor komme benkeforslag på alternative kandidater.

Benkeforslaget fremmer styremedlemmer som kommer fra samme organisasjon. Det er foreslått to personer fra samme advokatfirma og to fra samme konsulentselskap.

Dette er ikke tråd med ønsket om å være en nøytral arena og heller ikke i tråd med våre tradisjoner, selv om det ikke strider mot vedtektene.  Likevel er det etter min mening meget uheldig at en fraksjon i foreningen utnytter hull i vedtektene for å forsøke og tvinge gjennom beslutninger uten en rettferdig og åpen prosess hvor alle kan forholde seg til de samme spillereglene.

Således er det godt at årsmøtet ble satt på pause slik at medlemmene kan ha anledning til å orientere seg mot omforente spilleregler. Inntil annet er avklart må nå alle innstille seg på at ny tolkning av vedtekter kan åpne for at man kan stemme med fullmakter.

Fornyelse er viktig

Det er viktig å fornye foreningen og dette har faktisk vært i sittende styres hovedfokus. Men vi har kanskje ikke vært gode nok til å informere. Derfor kan du lese mer om vårt arbeid med fornyelse her.

I fornyelse ligger det også at DNDs kultur vil og skal utfordres. At vi «alltid har gjort det sånn» i DND er ikke et tilstrekkelig argument for å fortsette med samme praksis.

Dette gjelder også årsmøtepraksis. Det at bare de fremmøtte på årsmøtene skal få stemme må også tåle å utfordres. Men skal reglene endres må det gjøres i en åpen demokratisk prosess, med forslag til vedtektsendringer: Kanskje det ikke skal begrenses til fremmøtte å beslutte retningsvalgene som gjøres på årsmøtene? Kanskje årsmøter skal gjennomføres på helt annen måte i fremtiden?

Delaktig i meningsbryting

Ved å møte på et årsmøte blir man delaktig i meningsbrytning, får høre ulike synspunkter og bygger relasjoner som er viktig for foreningens videre aktivitet. I en digital tidsalder kan dette oppnås også på andre måter. Kanskje årsmøtet skal være virtuelt med mulighet til å delta fra eget hjem eller egen arbeidsplass?

Det er mange «kanskje» her. Men noe står fast. Fra mitt og øvrige styremedlemmers perspektiv står det fast at bruk av fullmakter fra passive medlemmer som ikke deltar i prosessene ikke er rett vei.

Men vi har ikke monopol på sannheten. Hendelsene på møtet 25. februar har synliggjort behov for å evaluere vedtektene, ikke minst for å hindre usikkerhet og ulik tolkning av reglene.

«Fra mitt og øvrige styremedlemmers perspektiv står det fast at bruk av fullmakter fra passive medlemmer som ikke deltar i prosessene ikke er rett vei.»

Roger Schäffer

Ikke likegyldig hvordan det gjøres

Det nye styret har begrunnet sitt forslag til utskiftninger med at de ønsker en helhetlig forening og ikke en forening som er delt opp i fem ulike juridiske enheter som i dag.

Hvordan vi organiserer oss er ikke et mål, men et middel for å få til noe vi ikke får til i dag. Det sittende styret har vært opptatt av å endre DNDs organisering, og der er vi på linje med fraksjonen som ønsker å kaste styret.

Vi lever i en verden preget av store digitale transformasjoner som medfører endring i en hastighet verden aldri har sett. DND må også ha evne til raske tilpasninger om vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med vår kompetanse. At dagens organisasjon er for stivbent og moden for endring opplever jeg er er et felles synspunkt gjennom hele DND. Vi trenger en smidig, relevant, handlekraftig, landsdekkende forening.

Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan dette gjøres. Jeg brenner for at vi gjør dette sammen på tvers av faggrupper, aldersgrupper og distrikter. Vi trenger ikke flere avskallinger i foreningen.

Delt frustrasjon

Fraksjonen som vil kaste det sittende styre er også opptatt av å fornye foreningen, og den syns at endringsprosessene tar for lang tid. Denne frustrasjonen deles av det sittende styre, men som de som skal forvalte endringene må vi erkjenne at det tar tid å rette opp flere tiårs forsømmelse med kontinuerlig forbedring og modernisering.

Det er slik at strukturelle endringer i foreningen i all hovedsak må gjøres gjennom hovedstyret. Der har Sør-Øst-styret vært aktive pådrivere. Vi har blant annet øvet press for å skape en felles juridisk enhet, nytt servicekontor, større samhold mellom distriktene, bedre medlemskommunikasjon, større synlighet og en tydeligere samfunnsrolle.

Les mer: Styrets arbeid med å øve press på hovedstyret

Ikke et retningvalg

Derfor står ikke kampen om hvilken retning DND skal ta. Både den nye fraksjonen og det sittende styret ønsker én forening, foryngelse og fornyelse.

Kampen står om hvordan vi faktisk kommer oss dit vi ønsker. Jeg tror ikke det er rett medisin å skifte ut et helt styre i en prosess som går på tvers av foreningens verdier. Det vil være ekstremt krevende for et nytt styre, uten noen kontinuitet, å orientere seg i pågående prosesser og sette seg inn i alt fra bunnen av.

En «aggressiv» tilnærming til endring, slik denne prosessen kan fremstå, kan faktisk bremse prosessen fordi andre distriktsforeninger kan oppleve at Sør-Øst, som det største distriktet, forsøker å ta kontroll heller enn å samarbeide.

Kontinuitet og fornyelse

Vi trenger kontinuitet, men også fornyelse, noe jeg opplever at valgkomiteens innstilling til årsmøtet ivaretar på best mulig måte. I denne prosessen er det viktig å også ivareta foreningens sjel.

Men det er medlemmene som skal velge forhåpentligvis på en demokratisk måte som underbygger foreningens verdier. Det sittende styret er derfor ydmyke for å Dataforeningens medlemmers ønske og vil forholde seg til årsmøtets beslutninger. 

Godt valg 10. mars kl. 18.00

Se også