NORDE: Digitaletisk råd er etablert

Norsk råd for digital etikk er etablert. Les mer om det nye DND-rådet her.

Norsk råd for digital etikk (NORDE) er Norges første tankesmie for digital etikk og består av fagpersoner fra ulike fagområder og sektorer med kompetanse på digital etikk.

Hva er digital etikk?

Digital etikk handler om:

  • å forstå hva ny teknologi er og kan gjøre
  • å vurdere hvilke samfunnsmessige betydning ny teknologi kan ha
  • å diskutere hvordan ny teknologi bør brukes
  • å bidra til at teknologi gjørs tilgjengelig til beste for enkeltmennesket og samfunnet

Digitaletisk refleksjon gir ikke ett svar, men leder frem til gode avgjørelser.

Gode avgjørelser er avgjørelser som ivaretar og styrker etiske grunnprinsipper og verdier, slik de er formulert i EUs etiske retningslinjer for ansvarlig kunstig intelligens. Vårt arbeid har den nordiske samfunnsmodellen som grunnlag.

Ofte krever situasjoner og teknologier at etiske prinsipper veies mot hverandre, og disse spenningene kan anerkjennes og løses ved hjelp av digital etikk.

Hvorfor er vi til?

Vi mener det er viktig å fokusere på hvordan vi best kan utnytte det mulighetsrommet som teknologien gir til beste for enkeltmennesket og samfunnet, fordi vi har et etisk ansvar for å søke de beste tilgjengelige løsningene og ta dem i bruk på best mulig måte.

NORDE vil påvirke utvikling og implementering av teknologi til beste for mennesker og samfunn. Vi mener det er nødvendig med tett samarbeid mellom teknologer og etikere.

Vi ønsker en kunnskapsbasert offentlig samtale og en høy bevissthet om digital etikk i alle sektorer og på alle nivåer i samfunnet er nødvendig.

Vi vil være en brobygger mellom offentlig virksomhet og privat næring, og mellom norsk, nordisk og internasjonalt arbeid på feltet digital etikk.

Hva gjør vi?

NORDE vil arbeide for et sterkt og helhetlig fokus på digital etikk. For å få til dette vil vi blant annet

  • Være et kontaktpunkt for private og offentlige virksomheter om digital etikk
  • Bidra til at den offentlige debatten er opplyst og kunnskapsbasert
  • Arrangere og ta del i fagdager og samtaler
  • Delta i paneldebatter, råd og utvalg
  • Utgi veiledere og rapporter
Leonora Bergsjø

Organisering

NORDE er organisert under Den norske dataforening. Styreleder er Leonora Bergsjø, PhD ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.