Strategi: Implementering

På landsmøtet 28. november ble det besluttet at arbeidet med implementering av strategiplanen skulle gjennomføres i to “spor”. Begge spor skal ha en arbeidsgruppe med representanter fra alle distriktsforeninger. Prosessen skal være åpen, alle medlemmer har innsyn og muligheter for å kommentere prioriteringer og innhold i tiltakene som planlegges gjennomført.

Begge spor kunngjør derfor sine milepælsplaner, en blogg-funksjon med kommentarmuligheter og en “FAQ-funksjon” på dnd.no.

Nedenfor finner du første versjon. Merk at arbeidsgruppenes første oppgave er å revidere sin milepælsplan, og det må derfor forventes justeringer.

Strategiarbeidet konkluderte med en handlingsplan med 15 aktiviteter. Hver aktivitet vi gjennomfører vil bringe Dataforeningen nærmere måloppnåelse. For å jobbe effektivt med implementeringen ble det besluttet å dele arbeidet i to spor som kan gå i parallell:

 • S-sporet (Styringsmodell-sporet) skal jobbe med ny styringsmodell (aktivitet # 204) frem mot Landsmøtet våren 2021.
 • H-sporet (Handlingsplan-sporet) skal jobbe med de øvrige 14 aktivitetene. Aktiviteter vil ferdigstilles løpende, men totalt vil dette arbeidet strekke seg over flere år. Vi skal jobbe smidig og med kontinuerlig forbedring. Da må vi forvente at nye aktiviteter kommer til, både ved at vi griper oppdukkende muligheter og som følge av årlige strategirevisjoner. Det betyr også at andre kan bli nedprioritert eller strøket.

Det er ønskelig at mange av Dataforeningens medlemmer engasjerer seg og deltar i aktivitetene. Servicekontoret, ildsjeler fra fagstyrer og foreningsstyrer, individuelle medlemmer, arbeidsgrupper og prosjektgrupper med frivillige, og ved behov, engasjerte (lønnede) deltakere.

For å sikre at vi har kontinuitet, fokus og fremdrift i implementeringsarbeidet, har Hovedstyret etablert to arbeidsgrupper: H-gruppen og S-gruppen.

Du kan lese mer om disse to gruppene lengre ned. 

Landsmøtet ga Hovedstyret fullmakt til å lede arbeidet i en overgangsperiode frem til ordinært Landsmøte (våren 2021). 

De to arbeidsgruppene vil være Hovedstyrets utførende ledd for gjennomføringen. Gruppene skal ha representanter fra alle distrikter og fra Servicekontoret, og de rapporterer til Hovedstyret.

S-gruppen og H-gruppen publiserer og vedlikeholder sin milepælsplan her på dnd.no. Du kan registrere deg og benytte kommentarfeltet, eller du kan ta direkte kontakt med personer i arbeidsgruppene.

S-sporet skal utarbeide forslag til “en bredt forankret, detaljert styringsmodell, inkludert konkrete forslag til endringer i vedtekter”.

Forslaget skal være klart til ordinært landsmøte i 2021. Hovedstyret er prosjekteier mens S-gruppen skal stå for utarbeidelse av nevnte forslag. Det skal leies inn en ildsjel på deltid som prosjektleder (“sporleder”), noe som ble annonsert i foreningens kanaler 7. desember.

Arbeidsgruppen er etablert med følgende medlemmer:

 • DND SØ: Lars Kalfoss, Francis D’Silva, Cato Musæus. 
 • DND MN: Eirik Kristiansen, Terje Storvik.
 • DND V: André Eidskrem, Leon Eriksen.
 • DND Servicekontor: Marianne Hofseth-Olsen.
 • Leder for arbeidsgruppen: Stein Tømmer.

Gruppen kan ved behov invitere tiltredende medlemmer.

Arbeidet med ny styringsmodell er krevende, men relativt uavhengig av andre tiltak i handlingsplanen. Det er lagt opp til en stram, men realistisk tidsplan frem til ordinært landsmøte våren 2021 (tentativt 17. eller 24. april).

De 14 andre aktivitetene er ikke ikke hengt opp i landsmøtet. Noen kan gjennomføres på kort tid, mens andre vil ta år å implementere. Fremdriften må styres av ressurssituasjonen, men prioriteringen kan være mer dynamisk. Aktivitetene må sees på som elementer i kontinuerlig utvikling av foreningen.

Milepælsplanen viser detaljer.

Kortversjonen er at S-grp vil detaljere et forslag til styringsmodell som går til Distriktsforeningene for høring.

Ny styringsmodell vil, dersom den vedtas, medføre at distriktsforeningene nedlegges som egne forretningsenheter. Dette må Distriktsforeningene behandle formelt på sine årsmøter.

S-grp må bistå med underlag og informasjon i den prosessen. En viktig del vil være å sikre at aktiviteter på distrikts- og lokalt nivå kan videreføres like godt,  helst bedre i en ny styringsmodell, samtidig som administrasjon og formalia er betydelig redusert. 

Analyse-modellering-informasjon-høring-interaksjon-produksjon-forankring er  viktige stikkord for S-gruppens arbeid.


H-sporet skal sørge for en styrt gjennomføring av aktiviteter som bidrar til at strategimålene oppnås.

Aktivitetene er identifisert i strategi- og handlingsplanen, men bør jevnlig være gjenstand for vurdering og prioritering. Vi ønsker en smidig forening med  handlekraft nok til å gripe muligheter som oppstår. Det betyr at nye aktiviteter kan komme til, mens andre blir nedprioritert eller strøket.

Vi må kontinuerlig sjekke at de aktivitetene vi setter på agendaen bidrar til oppnåelse av ett eller flere av strategimålene.

Bemanningen av denne gruppen skal på plass innen 1. februar 2021.

H-gruppen er en arbeidsgruppe, ikke et styre. Medlemmene bør være tett på Dataforeningens kjernevirksomhet, og vi ønsker representanter fra alle distrikter.

Her er noen stikkord som kan være til nytte for å vurdere om du har lyst til å bli med i gruppen:

 • brenner for å skape fremdrift
 • god til å få med seg andre
 • ikke redd for å brette opp ermene og selv ta gjennomføringsansvar for enkeltoppgaver
 • kan være en god prosjekteier der man ikke selv er utførende
 • kan gi gode innspill til prioriteringer og «flyt i implementeringen»
 • er en god ambassadører ut i organisasjonen.

Ta kontakt med Marianne@dnd.no snarest dersom du har lyst til å bli med i dette viktige arbeidet!

H-gruppen vil anvende tre modeller i sitt arbeid:

 1. Skape fremdrift gjennom å motivere, bistå, tilrettelegge, engasjere og informere
 2. Selv ta gjennomføringsansvar for enkeltaktiviteter i handlingsplanen
 3. Etablere prosjektgrupper som tar gjennomføringsansvar
  (ofte med andre ressurser/tilleggsressurser i forhold til nødvendig spisskompetanse)

Milepælsplanen vil bli oppdatert når gruppen starter sitt arbeid. Her er en foreløpig oversikt: 

Handlingsplanen finner du her


Den er publisert som vedlegg til innkallingen for eoLandsmøte 28 nov.
Du kan også se den direkte via linken nedenfor.

Se sammendrag av strategi- og handlingsplan her.

Har du spørsmål eller forslag relatert til strategi- og handlingsplan? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor.
Du kan logge inn ved hjelp av Google, Facebook, LinkedIn (eller eventuelt brukernavn/passord på dnd.no for de som har dette).