Benkeforslaget i Sør-Øst: Hva styret har gjort, og hvorfor

Styret i Dataforeningen Sør-Øst har her en gjennomgang av de siste årenes tiltak for fornyelse og modernisering.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Generalsekretær

Arve Føyen og Roger Schäffer på årsmøtet den 25. februar.

DND SØ var en aktiv bidragsyter i å identifisere behovet og å få på plass en generalsekretær som kunne styrke DND som samfunnsaktør og sikre en tydelig DND-stemme i digitaliseringen av Norge. Dette ga hovedstyret også en kraft til å kunne gjennomføre andre nødvendige endringer. Vi mener dette har vært et godt trekk som har satt foreningen på det nasjonale digitaliseringskartet.

Organisasjonsutvikling

Arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere dataforeningen for å kunne øke evne til raske retningsskifter og effektive beslutninger, har pågått lenge. I 2016 (vedtatt november 2015) nedskalerte vi fra 9 distriktsforeninger til 3 slik vi kjenner Dataforeningen i dag. Det var en vanskelig prosess som skapte noen sår. Styret i Sør-Øst har lagt vekt på å bidra til å styrke båndene mellom distriktene og lege sår etter denne prosessen. Vi har i våre diskusjoner i SØ hatt perspektivet hele foreningen og ikke bare tenkt hva som er best for DND SØ.

Når hovedstyret forslo å få vurdert sammenslåing av DND hovedlaget med DND Service foreslo DND SØ også å få utredet forslag om å gå mot en felles juridisk enhet i DND, på en klok måte som sikret god involvering og at alle interesser blir ivaretatt tilfredsstillende. Hovedstyret engasjerte advokatfirma Føyen Torkildsen ved Arve Føyen til å utrede alternativene. Anbefalingen var en gradvis tilnærming med først å slå sammen distriktene. Styret i Sør-Øst stilte seg bak dette og dette ble vedtatt i DND hovedstyremøte 12.12.2018:

«Hovedstyret vedtok å forberede og foreslå for landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte de nødvendige beslutninger og vedtektsendringer for å innlemme distriktsforeningene Dataforeningen (hovedforeningen), og deretter å innlemme DND Servicekontoret  i Dataforeningen, i henhold til konsekvensvurderingen av ny organisasjonsmodell som presentert av Arve Føyen for hovedstyret i et Skype-møte 10/12-18. Hovedstyret vedtok å delegere arbeidet med forberedelse av nødvendige beslutninger og kjøreplan for gjennomføring til Generalsekretæren som sekretær for en arbeidsgruppe med 1-2 medlemmer fra hver distriktsforening og fra hovedstyret. Grunnlag og utkast til beslutninger skal forelegges hovedstyret til vedtak om utsendelse til landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte, og til vedtak på styremøter i distriktsforeningene, som grunnlag for beslutninger på årsmøtet i de enkelte distriktsforeningene.»

Høy endringstretthet

Det ble imidlertid klart at dette ikke var modent i alle distriktene og det ble meldt om for høy endringstretthet til å gå inn i en slik prosess. For å gå videre med en slik utvikling av foreningen ville det kreve en åpen og inkluderende prosess utover de styrediskusjoner som hadde foregått i distriktene og hovedlaget.

Styremøte i DND HS vedtok derfor på sitt møte  29.01.2019 følgende vedtak:

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av styrelederne samt 1-2 personer fra hver av fra distriktsforeningene. Generalsekretæren er prosjektleder og hovedstyret er prosjekteier. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i arbeidet som er gjort og lager forslag til mandat som behandles på neste hovedstyremøte. Distriktsforeningene bes oppnevne medlemmer til arbeidsgruppen.

Samtidig med dette hadde styret i HS på agendaen å få etablert en ny strategi. Denne ønsket DND HS at skulle være en smidig prosess med minst mulig utredningsarbeid, da foreningen hadde mer enn godt nok kunnskapsunderlag gjennom tidligere utredninger. Organisasjonsutredningen ble derfor inkludert inn i strategiarbeidet og har vært et viktig tema i strategiworkshoper i slutten av 2019.

Det er vanskelig å forstå beskyldning om at DND SØ styret har vært bremsekloss i dette arbeidet og årsak til at dette har tatt tid, slik som ble hevdet på første del av DND SØ årsmøte.

DND Service

I arbeidet mot en felles Dataforening har det også vært arbeidet med en fornyelse av Servicekontoret for å etablere en tjenestetilbyder som kunne gi gode tjenester til alle distriktene og som ville være den foretrukne samarbeidsparteren.  Mye har skjedd med trimming av organisasjon, outsourcing av regnskap, nye systemløsninger, nye lokaler, ny styrestruktur hvor nå hovedstyre og styre for DND Service er sammenfallende, og nå i disse dager ansettelse av ny administrasjonsleder. Styret i Sør Øst har aktivt støttet prosessen, har vært rådgiver og spilt inn våre forventinger til hva Servicekontoret skal levere av tjenester i fremtiden. Styret i Sør-Øst er opptatt av Dataforeningens utvikling og fornying. Derfor har vi i forbindelse med ansettelse av ny Administrasjonsleder sagt at Sør-Øst er villig til å finansiere deler av stillingen gitt at ny leder kan jobbe med forretningsutvikling i tillegg til administrasjon.

Styret i Sør-Øst har også foreslått og satt tydelige krav overfor hovedstyre til total fornyelse av DNDs nettsider med krav til selvbetjeningsløsninger for medlemmer og ildsjeler. Dette har gjort at vi i dag har nye nettsider som er en klar forbedring, men som fortsatt har mangler i forhold til DND SØ sine ønsker og ambisjoner. Medlemmer i Sør-Øst styret har stilt seg til disposisjon for Hovedstyret og Servicekontoret for å bistå i arbeidet for å forbedre sidene ytterligere.

Styrearbeid i DND SØ

Det må også ikke glemmes at styrearbeid i distriktsforeninger består av mer enn strategier og organisasjonsutvikling, det er kontinuerlig arbeid med å støtte faggrupper og arrangementer, økonomisk styring, utvikling av nye medlemstilbud mm.  Det imidlertid et sørgelig faktum at vi stadig får færre medlemmer, det er fortsatt for krevende å tilpasse organisasjon raskt nok i forhold til endringer i omgivelsene. Vi har imidlertid både tro og håp om at DND ved å samle seg om den nye strategien og med de grunnpilarer vi i DND sammen har fått på plass vil kunne øke endringshastigheten fremover.

I dette tror vi at kontinuitet i arbeidet er viktig i denne fasen slik at vi nå kommer i mål med moderniseringen av DND. Vi oppfordrer alle til å møte på vårt årsmøte for å bidra til å få på plass et godt nytt styre i distriktet som kan støtte utviklingen videre.

Se også