IT-kontraktsdagen 2022.   Nyheter om IT-kontraktsstandarder og IT-anskaffelser.

DND og DFØ samlet ekspertise innen IT-kontrakter til heldagsseminar 1. juni 2022.

Kostnadene og kompleksiteten ved skyleveranser har skapt et stort behov for standardiserte kontrakter og anskaffelsesprosesser. Den norske dataforening og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring samlet ekspertise på IT-juss for å belyse ulike utfordringer offentlige og private virksomheter bør være klar over ved anskaffelse av IT-tjenester.

Som medlem i Dataforeningen får du tilgang til vårt fagarkiv med tilgang til alle presentasjonene fra IT-kontraktsdagen.

Her kan du lese mer om Dataforeningens kontraktsstandarder og avtalene PS2021 Cloud og PS2022 Flex.

Blant foredragsholderne på årets konferanse var Jørgen Petersen fra Promis, Mari Vestre fra DFØ, Charlotte Lindberg fra DFØ, Rolf Riisnæs fra Wikborg Rein, Espen Bakjord fra Vaar Advokat, Inger Bjerkmann fra Finansdepartementet, Hedda Emilie Bratt fra Berngaard, Johan Ronæs fra Norsk helsenett og Eivind Grimsø Moe fra Hjort.

Seminaret bød på foredrag om nye standarder og kontraktmodeller, erfaringer med kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter omfattet av statens prosjektmodell, rettskildebildet og hvordan du bør håndtere Schrems II i praksis, Norsk helsenett sin risikovurdering av offentlig og privat sky, samt gjennomgang av Felleskjøpets sak mot ERP-leverandøren Infor.

DNDs nye kontraktmodeller for skytjenester

På bakgrunn av et tydelig behov for å revidere Dataforeningens skytjenesteavtale, utarbeidet Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter en ny skytjenesteavtale, kalt PS2021 Cloud. Arbeidsgruppen med representanter fra leverandører, kunder og rådgivere har nå fullført arbeidet med en forbedret versjon som skal være enklere å benytte.

Jørgen Petersen

– I Dataforeningens nye avtale, PS2021 Cloud, er det tilrettelagt for å kombinere standard skytjenester med konfigurering, integrasjon og videreutvikling, samt en modell for å håndtere betingelser fra produsentene av skytjenester, sier Jørgen Petersen, leder av faggruppen for IT-kontrakter i DND og konsulent i Promis.

DFØs nye kontraktmodeller for skytjenester

Det offentlige har de siste årene gått til anskaffelse av flere skytjenester for både statlige og kommunale virksomheter. DFØ vil presentere de nye standardkontraktene for anskaffelse av skytjenester, SSA Store Sky og SSA Lille Sky.

Mari Vestre

– Utgangspunktet har vært å finne ut hva slags skytjenester markedet tilbyr og lage leveransemodeller som reflekterer dette. Vi har hatt en referansegruppe bestående av medlemmer fra kommunale og statlige virksomheter, samt representanter fra IKT Norge, Abelia og Virke. Mesteparten av jobben fra vi startet har vært å fortelle om hva skytjenester egentlig er og hva markedet består av, sier Mari Vestre, seniorrådgiver i DFØ.

Hun forteller at de har jobbet mye med å forklare forskjellen mellom skytjenester og klassiske IT-tjenester.

– Etter at «Nasjonal strategi for bruk av skytjenester» ble innført i 2016 har mange tenkt at alt må i skyen, men det er gjort for lite kartlegging av hva som egner seg for skyen. Man må kartlegge hva slags data man har, hvilke utfordringer man har, og hva behovet er. Om du ser på helsesektoren med veldig mye persondata er viktig med gode risikovurderinger. Vi har jobbet mye med å fortelle om forskjellene på ulike typer skytjenester og hva de kan brukes til.

Hun har jobbet tett sammen med seniorrådgiver Charlotte Lindberg i DFØ i prosjektet.

Charlotte Lindberg

– Om man skal lage en god kontrakt må man ha en grunnleggende forståelse for leveransemodellen som ligger til grunn, og teknologien som ligger bak. Det er ikke alltid like lett å se det helhetlige bildet av jussen og teknologien. Vi mener suksessen til disse avtalene er at de er et resultat av tett samarbeid mellom en teknolog og en jurist.

– Vi mener å ha kommet frem til et balansert resultat som ivaretar både leverandørens og kundens interesser. SSA-ene forutsetter imidlertid at du selv har gjort en grundig behovs- og risikovurdering.  De gir ingen fasit og forteller deg ikke hva du trenger, men er standard kontraktsmaler som må tilpasses den enkelte skyanskaffelse. Hverken teknologi eller avtaler kan hjelpe deg om du ikke kjenner behovet. Med de nye avtalene står man mye sterkere, men det forutsetter at man bruker de riktig, sier Lindberg.

Komplekse lisensbetingelser

Vestre peker på at hyppige endringer av lisensvilkårene kjennetegner skytjenester, og at kontraktsmalene skal gi støtte for dette.

– I Store Sky har leverandøren et forvaltningsansvar og forplikter seg til å gi beskjed om lisensbetingelsene endres på en måte som har konsekvenser for din tjeneste. På dette området gir avtalene veldig god støtte. Jeg husker godt vi leste gjennom lisensbetingelsene for en del standard skytjenester. De henviser overalt og har referanser på kryss og tvers noe som gjør dem spesielt vanskelig å forstå. Det er klart man lærer mye av å lese standard lisensbetingelser, men det er svært tidkrevende.

Hun forteller at Lille Sky er en kjøpsavtale for tilgang på standard skylisenser og at Store Sky regulerer outsourcing til skyen, samt etablering og forvaltning gjennom hele livssyklusen.

– Lille Sky er en kjøpsavtale for skytjenester som hyllevare og Store Sky er skyens outsourcing og driftsavtale. Som deltaker på seminaret skal du sitte igjen med en forståelse av hva skytjenester er og hvordan du kan bruke de ulike SSA-skyavtalene. Man får innblikk i hovedforskjellene på avtalene og hva man skal passe på når man inngår avtaler for skytjenester, avslutter Vestre.

Fra IT-kontraktsdagen 2022 på Rebel Oslo