Kari Laumann (Foto: Linkedin)

Kari Laumann, Datatilsynet