Benkeforslaget i Sør-Øst: Sør-Øst-styrets plikter og ansvar

"Vi har alle et tosidig ansvar i engasjementer vi går inn i, om det er verv eller jobb", skriver styret i Sør-Øst.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Vi har alle et tosidig ansvar i engasjementer vi går inn i, om det er verv eller jobb. I jobben skal vi først fylle det ansvaret vi er satt til å levere på og de oppgaver vi er satt til. Den andre delen av jobben er å utvikle og forbedre egen rolle i organisasjonen, slik at man jobber smartere.

Tømmerhoggeren skal ikke bare hogge ved med øksa, men må også slipe øksa for å ikke gjøre en dårligere og dårligere jobb med sløv øks.

Det har i de senere år blitt mye fokus på strategier og retning for utvikling av foreningen, men oppe i dette så har vi samtidig, i tråd med styrets plikter, fokusert på å drifte et stort distrikt med mye aktivitet. Det er grunn til å minne om dette i diskusjonen om strategier og endringshastigheter.

I normalvedtektene til distriktsforeningene er styrets arbeid beskrevet slik:

Styre

Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og [antall] styremedlemmer / varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for [antall] år av gangen. Lederen velges ved særskilt valg. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmen, deriblant leder eller nestleder er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen stemmer for. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen.

Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt.

Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen.

Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Den norske dataforenings vedtekter og vedtatte strategi.

Den viktigste oppgaven

Den viktigste oppgaven styret i DND SØ har er å tilrettelegge for og støtte aktivitetene i faggruppene, det er faggruppene som utfører foreningen kjerneoppgaver og som i grunn og bunn er foreningen. De har behov for fortløpende støtte og stimulering for å fortsette med sitt gode arbeid. I DND SØ er vi glad for at våre eventer vokser videre med flere deltagere og svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det vokser også frem nye faggrupper og nye aktiviteter.

Når man står i styreverv i DND SØ så hviler det et stort overordnet ansvar for en omfangsrik mengde aktiviteter med en betydelig økonomi. DND SØ er har mange svært flinke ildsjeler og mange faggrupper som er svært dyktige i å skape verdier for medlemmene i DND. Styremedlemmene i DND SØ styret har mellom seg fordelt ansvar for å følge opp de ulike faggruppene og være kontaktledd mellom styret og faggruppen i forhold til å støtte aktiviteten, sikre økonomi, fordeling av midler fra ildsjelfondet mm.  

Det er styret i DND SØ som har det formelle ansvaret og som vedtektene sier «..representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen». Ved denne organisasjonsstrukturen kan faggruppene fokusere på å skape faglig aktivitet og slipper å stå juridisk til rette for dataforeningen når det gjelder tapsbringende vedtak eller andre beslutninger og unnlatelser.  

Personlig ansvar

Styremedlemmene i DND SØ styret står som ved aksjeselskap personlig ansvarlig 1). Således må styret bruke en del ressurser på å drifte foreningen og følge opp aktiviteten i faggruppene. Styrets ambisjon er allikevel å gjøre dette så smidig som mulig og gi stor frihet til faggruppene. I en litt hektisk ildsjel hverdag hender det selvfølgelig at det oppstår misforståelser og til og med uenighet. Da er løpende dialog og tilbakemelding sentralt slik vi sammen kan finne gode løsninger.

Trygghet og tillit mellom DND SØ styret og alle faggruppene er en viktig pilar for videre utvikling av foreningen. Vi er i DND SØ opptatt av at ildsjeler og medlemmer får et åpent og demokratisk valg for å velge et styre som sikrer denne tilliten videre.

1) Advokatfirmaet Grette, Betraktningen Styrets erstatningsansvar i foreninger/organisasjoner (2001)

Se også