Benkeforslaget trekkes tilbake «Uten demokrati dør Dataforeningen»

Arve Føyen og grupperingen som krevde SØ-styret kastet trekker sitt benkeforslag. Her belyser Arve Føyen bakgrunnen for forslaget og hvorfor det nå trekkes tilbake.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

På DND Sør-Østs årsmøte 25. februar stilte jeg i spissen for en gruppe ildsjeler et mistillits- og benkeforslag mot det sittende styre. Deres oppfølging av denne saken er det sterkeste eksempelet hittil på underliggende årsak til mistillitsforslaget: posisjonering er blitt viktigere enn foreningens overlevelse.  

«… posisjonering er blitt viktigere enn foreningens overlevelse»

Arve Føyen

Stemplet som «aggressive»

Etter det avbrutte årsmøtet publiserte leder i SØ, Roger Schäffer, en kronikk på DND.no, der vi ble stemplet som «aggressive», der denne valgkampen ble betegnet som en kamp om foreningens «sjel», og implisitt at vi ønsker å skade foreningen. 

Så mens det vi ønsker er å redde foreningen, nettopp gjennom å skape én handlekraftig forening, bruker det sittende SØ-styret juridiske utredninger for å kneble 70 ildsjeler og medlemmers vilje.

Istedenfor å lytte til tilbakemeldingen fra 50 fullmakter fra medlemmer og ildsjeler fra faggrupper, og nærmere 20 oppmøtte, har styret i SØ nå brukt jussen for å hindre 70 å utøve sin demokratiske rett som betalende medlemmer.

4.000 på Scotsman

Det er ikke rimelig å forvente at en distriktsforening som representerer mer enn 4000 medlemmer fra Gjøvik til Kristiansand, skal kreve fysisk oppmøte på et lite rom i tredje etasje på The Scotsman Pub i Karl Johans gate i Oslo, for å utøve sin demokratiske rett. 

Vårt mistillits- og benkeforslag, med tilhørende fullmakter ble imidlertid avvist av sittende styre og valgkomité og det ble ikke utført votering i møtet. Vi gikk under tvil med på at møtet tok en 14 dagers pause for å avhjelpe «overraskelsesmomentet». Dessverre er denne tiden nå brukt til å hindre demokrati. Det er respektløst at medlemmer som ikke selv har anledning til å møte fysisk på et årsmøte i Oslo, ikke skal kunne la sin stemme bli hørt gjennom fullmakt – uavhengig av om fullmakten gis til noen som får fullmakt fra flere enn én. 

Den store trusselen

Vi er ildsjeler og faggruppeledere, som har lykkes å skape engasjement i og utenfor Dataforeningen. Den store trusselen er etter vår oppfatning ikke en mangel på kontinuitet i ledelsen av foreningen. Den er snarere for mye kontinuitet. 

Jeg skal forklare hvorfor vi stilte benkeforslaget, og hvorfor det videre forløpet i det «pausede» årsmøtet gjør det umulig for oss å delta videre i valgkampen. 

Alle ønsker endring, men ikke når det angår en selv 

Vi har observert i mange år hvordan de ulike styrene har snakket om endring – uten at dette har medført de nødvendige endringene til å løse Dataforeningens fundamentale problemer. For å nevne de mest åpenbare: Det er stadig nedadgående medlemstall, unødig mye byråkrati og internfakturering mellom forskjellig enheter, og foreningen har ikke den relevansen den burde ha som landets største nettverk for IT profesjonelle.

I tillegg oppleves vi av mange som en lukket klubb med de samme gjengangerne år etter år.  

«Vi oppleves av mange som en lukket klubb med de samme gjengangerne år etter år. »

I flere år har det vært snakk om å bli én juridisk forening, i stedet for fem (Hovedstyret, Servicekontoret AS, Sør-Øst, Midt-Nord og Vest) slik det er i dag. Fem juridiske enheter, der den mektigste, Sør-Øst, uten motvekt har mulighet til å blokkere alle forslag de ikke støtter på et landsmøte.

Det er ikke urimelig å stille spørsmålet om ikke dette direkte eller indirekte er en årsak til at endringene går så tregt. I en moderne landsdekkende forening, er fem juridiske styrer ikke bare unødvendig – det står i veien for at nødvendige oppgaver blir utført. Videre brukes unødig mye tid til styremøter og interne drøftelser og avklaringer.  

Formell juridisk makt unødvendig

Distriktsstyrer har en verdi, og det ligger i deres evne til å støtte ildsjelene og medlemmene. Dette er deres aller viktigste funksjon. Til dette er formell juridisk makt unødvendig, og kan til og med stå i veien for de mer nødvendige oppgavene. Dette fikk vi bekreftet da vi snakket med ildsjelene i faggruppene, og mange hadde et svært distansert, eller negativt forhold til sittende styre i Sør-Øst. Det var også ildsjeler som ikke ante hvem som satt der. 

Jeg har selv på oppdrag levert flere juridiske utredninger om konsolidering til én juridisk forening. Til slutt fikk jeg inntrykk av at folk ønsket forandring – så lenge de ikke selv måtte ofre makt og posisjon og den rollen DND SØ har hatt i helheten.  

Da benkeforslag ble nødvendig 

Vi var spente på hvem valgkomiteen – som består av tidligere ledere i Sør-Øst – ville innstille. I andre foreninger hadde denne informasjonen kommet i god tid før innkallingen. I dette tilfellet kom det lenge etter innkallingen: tre arbeidsdager før årsmøtet. Med andre ord var det ikke mulig for oss å ha meldt inn våre bekymringer på forhånd og sette mistillit på dagsorden, fordi Sør-Øst styret brøt med egne vedtekter. 

Vi så at alle tre styremedlemmer under 40 hadde valgt å trekke seg, en trend vi som har kjent Dataforeningen lenge kjenner igjen. Vi så at valgkomiteen hadde bestemt seg for å gjeninnstille de samme menneskene som ønsket å bli. Vi så at summen av det innstilte styret var få personer med tilknytning til faggrupper.  

Samlet forslag

Derfor stilte jeg og en gruppe andre ildsjeler mistillit og benkeforslag på årsmøtet. Benkeforslaget var et samlet forslag for å skape et styre som kunne jobbe godt sammen mot et felles mål. Vi var ikke interessert i å gjøre dette til en prosess hvor enkeltpersoner skulle settes mot hverandre. 

Vårt forslag hadde ett mål for øyet: Å bli én juridisk forening, og dermed effektivt fjerne vår egen makt så snart det var praktisk mulig. Vi ønsket å tre inn i rollen, ikke bare for å oppløse egen makt, men for å tjene medlemmene og fellesskapet.  

«Vårt forslag hadde ett mål for øyet: Å bli én juridisk forening, og dermed effektivt fjerne vår egen makt så snart det var praktisk mulig.»

Derfor var vi opptatt av å finne personer som forsto frivillighet i praksis, og hadde erfaring med dette. De som sto på listen vår har enten vært ledere eller medlemmer i DNDs faggrupper, mens andre er personer som har fått frivillighet til å fungere utenfor Dataforeningen, f.eks. gjennom Lær Kidsa Koding.  Vi stilte med 50 fullmakter fra medlemmer og ildsjeler fra faggrupper, og nærmere 20 oppmøtte, som også var klar for en endring, og som ønsket å utøve sin demokratiske rett som betalende medlemmer i en forening. 

Er et opprør udemokratisk fordi man ikke er vant med demokrati? 

De av oss som har vært med i fungerende foreninger utenfor Dataforeningen, vet at mistillits- og benkeforslag, samt fullmakter, er en selvsagt del av foreningsdemokratiet. Ser man på Frivillig Norge sine retningslinjer, så kan man anta at fullmakt er gyldig, dersom annet ikke er spesifisert i vedtektene. 

SØs demografi viser nettopp hvorfor dette er nødvendig. Det er ikke rimelig å forvente at en distriktsforening som representerer mer enn 4000 medlemmer fra Gjøvik til Kristiansand, skal kreve fysisk oppmøte på et lite rom i tredje etasje på The Scotsman Pub i Karl Johans gate i Oslo, for å utøve din demokratiske rett. 

Vårt mistillits- og benkeforslag, med tilhørende fullmakter ble imidlertid avvist av sittende styre og valgkomité og det ble ikke utført votering i møtet. 

Pause under tvil

Vi gikk under tvil med på at møtet tok en 14 dagers pause for å avhjelpe «overraskelsesmomentet», og for at det sittende styret kunne innhente en juridisk vurdering av fullmakts-spørsmålet, og spørsmålet om styremedlemmer valgt for to år kunne erstattes midt i to-årsperioden, og om valgkomiteen kunne erstattes fullstendig.  

Fra både valgkomiteen og sittende styre ble det uttrykt undring over at vi ikke hadde meldt fra om benkeforslaget på forhånd, uten at de tok inn over seg at deres håndtering av innkallingen og saksdokumentene ikke gjorde dette mulig for oss. 

I tillegg ble det stilt undrende spørsmål fra leder av valgkomiteen, Alfhild Stokke, rundt hvorfor vi ønsket å oppløse egen makt. Det tyder på at dette overhodet ikke har vært et tema når sittende styremedlemmer har blitt innstilt (enkelte i mer enn 10 år nå), uansett hva Sør-Øst måtte skrive på DND.no i dag. 

Vanligvis regnes et valg som mer demokratisk, desto flere som deltar, og vi klarte å engasjere nærmere 70 personer til å delta fysisk eller gjennom fullmakt. Som sådan utgjorde dette ett av de mer «folkerike» årsmøtene.

Men fordi vi utøvde foreningsdemokrati, på en måte sittende styre ikke var vant med, ble våre handlinger stemplet som «udemokratiske» . I realiteten var det på grunn av brudd på forventninger at kravet om utsatt votering ble fremsatt. Kravet om fysisk fremmøte, gjør at normalt 40 – 50 medlemmer stemmer over det som er på agendaen på årsmøtet. Dette utgjør under 1 % av medlemsmassen.  

Valg av advokatfirma 

Under tvil gikk vi med på forslaget til leder av sittende styre om å «pause» årsmøtet (i seg selv en juridisk beslutning som er tvilsom). I etterkant av dette satte Sør-Øst styret i gang nok en juridisk vurdering. På grunn av at jeg ble ansett som inhabil, kunne denne utredningen selvfølgelig ikke gjøres i mitt advokatfirma. Styret valgte EY sin juridiske avdeling, og jeg fikk gi innspill på mandatet for utredningen før oppdraget ble bestilt hos EY. 

Når staten styrer media 

I skrivende stund har det blitt publisert hele syv artikler, fra det sittende SØ-styret og valgkomiteen, som promoterer styret og deres arbeid. Blant annet omfatter dette en kronikk fra sittende leder i Sør-Øst der han definerer våre handlinger som «uheldige» og  «aggressive», og vinkler hele prosessen som en «kamp om DNDs sjel». Det er sterkt av sittende styreleder å gå ut på DND.no og karakterisere sine legitime motstandere på denne måten i forkant av et valg

Sparker i alle retninger  

Selve innholdet i artiklene fra det sittende styret er også bekymringsverdig. Styret forsvarer seg ved å skylde på alle andre: 

  • Det var student-traineene som ikke møtte opp fordi styrearbeidet var for vanskelig.
  • Når medlemmer i foreningen arrangerer gratis-arrangement for ikke-medlemmer så «undergrave[s] verdien av medlemskap».  
  • Styret i Sør-Øst uttrykker at de har arbeidet for å bli én juridisk forening, men at «dette ikke var modent i alle distriktene» .  
  • Videre trekker de frem flere alvorlige svakheter i foreningens infrastruktur, som foreningen ikke har adressert offentlig før: «Det er valgt (av hvem?) systemer og løsninger som ikke underbygger ønsket utvikling […]»  

Når styret i Sør-Øst nå forsvarer sin rett til posisjon ved å angripe resten av foreningen, vil dette medføre langsiktig tap av omdømme i store deler av foreningen. Om styret bryter interne retningslinjer er ukjent for meg. Jeg har bedt om å få utlevert protokoller og regnskaper for å kunne verifisere noe av det styret sier. Det har jeg pr dags dato ikke mottatt. Men når Sør-Øst styret får holde på som det gjør, kan det være mindre optimalt for resten av foreningen. 

Hvorfor vil ingen unge bli? 

På intet punkt tar det sittende styret selvkritikk. For eksempel fremheves det at de har prioritert å rekruttere yngre mennesker. De har i realiteten fått inn yngre kandidater til å erstatte de forrige som gikk ut. Alle kandidater under 40 år trakk seg fra forrige styre, slik unge mennesker har trukket seg fra Sør-Øst styret før, uten at noen i Sør-Øst vil adressere hvorfor de unge ikke ønsker å bli. 

Sør-Øst hevder å ha iverksatt Lær Kidsa Koding. Det er interessant at de skryter på seg dette som en solskinnshistorie, i og med at dette nettopp er et eksempel på en mulighet som daværende Øst-styret fikk rett i fanget, ved at hele to av Øst-styrets daværende medlemmer forsøkte å få gjennomført dette i Dataforeningen. Foreningen klarte imidlertid ikke å tilrettelegge for dette.

Til slutt ble det lettere for en av initiativtakerne å alliere seg med lignende grupperinger på utsiden, og etablere organisasjonen utenfor DND. I dag er Lær Kidsa Koding en landsspennende suksesshistorie, uten forbindelser til Dataforeningen. 

Er mistillit ikke lenger tillatt? 

På onsdag 4. mars kom redegjørelsen fra EY. Under flere av punktene sier de selv at dette er tvilsomme konklusjoner, produsert på «begrenset tidsfrist» som gjør at den juridiske gjennomgangen «blir på et overordnet nivå» . Det ble konkludert med at fysisk fremmøtte kan ha med fullmakt, men kun én per person. I en forening med så mange medlemmer og så stor geografisk rekkevidde, er det vanskelig å forstå rasjonalet for denne begrensningen, og EYs drøftelse på dette punktet er i beste fall sparsom.  

Enda mer problematisk var vurderingen at det i realiteten ikke er lov å stille benkeforslag mot et styremedlem, dersom personen sitter midt i en toårsperiode. Vedtektene i Sør-Øst uttaler at kontinuitet prioriteres, og derfor sitter halve styret (bortsett fra styreleder) til enhver tid to år av gangen. Med andre ord, sier EY at det ikke er mulig å stille benkeforslag mot halvparten av styret, uten at dette er annonsert i innkallingen til møtet.  

Samtidig fikk man informasjon om hvem som var i en toårsperiode, og hvem som innstilles, lenge etter at innkallingen kom, og først tre arbeidsdager før årsmøtet. Vi hadde derfor ikke nok opplysninger til å vite om det var sittende styremedlemmer det burde reises mistillitsforslag mot.  

Realiteten i EYs notat er at det blir umulig å stille mistillitsforslag mot et sittende styremedlem. En ordning som fratar medlemmer mulighet til å stille mistillit er ikke en akseptabel demokratisk løsning.  

Benkeforslaget trekkes tilbake 

På denne bakgrunn og med disse premissene ønsker jeg ikke å stille til valg, og har blitt enig med deltakerne i benkeforslaget om at det trekkes tilbake. Vi var eksplisitte på at vårt forslag innebar en mistillit, og et ønske om utskifting mot hele styret. Dersom jeg skulle bli valgt til erstatning for styreformannen som er innstilt av valgkomiteen, ville styremøtene bli problematiske, da jeg tviler på at det blant de styremedlemmene som etter EYs notat vil fortsette i ett år til, er tilstrekkelig mange som vil stille seg bak det jeg ønsker å oppnå. Livet er rett og slett for kort. 

Respektløst

Arve Føyen (Foto: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen)
Arve Føyen

I realiteten innebærer EYs tolkning av foreningens vedtekter at stemmene til alle medlemmene som har gitt oss fullmakt (bortsett fra én pr person som kan stille på møtet), har blitt annullert. Det er respektløst at medlemmer som ikke selv har anledning til å møte fysisk på et årsmøte i Oslo, ikke skal kunne la sin stemme bli hørt gjennom fullmakt – uavhengig av om fullmakten gis til noen som får fullmakt fra flere enn én. 

Vi ønsker ikke å representere en forening som prioriterer at de som har sittet lengst får bli. «Kontinuitet» (eller nepotisme om du vil), er kanskje en del av Dataforeningens sjel, men det er ikke en del som er verdt å ta vare på. 

Arve Føyen,
på vegne av deltakerne i benkeforslaget

««Kontinuitet» (eller nepotisme om du vil), er kanskje en del av Dataforeningens sjel, men det er ikke en del som er verdt å ta vare på. »

Arve Føyen