Benkeforslaget i Sør-Øst: Valgkomiteen som demokratisk tradisjon

Leder av valgkomitéen, Geir Horn, redegjør for hvordan komitéen finner fram til kandidatene de foreslår til styreverv i foreningen.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

I lys av siste tids hendelser ønsker valgkomiteen å informere om sitt arbeid for å bidra til et solid styre for Distriktsforeningen Sør-Øst (DND-SØ) i Den Norske Dataforening.

Alle foreninger, politiske partier, aksjeselskap, og Dataforeningen har sine valgkomiteer. En valgkomités rolle er å holde motsetninger og skittentøyvask internt da dette ofte er subjektivt og personlig og angår tillitsvalgte individer i organisasjonen. En valgkomité er også pliktig til å vurdere alle innspill fra medlemmene, og forsøke å sette sammen en innstillingen som valgkomiteen mener vil tjene organisasjonen best.

Sammensetting

Valgkomiteen for Dataforeningen Sør-Øst består i dag av Geir Horn (leder), leder av DND-Østlandet fra: 2002 til 2005, Vibeke Mjåland, leder fra 2006 til 2009 og Alfhild Stokke, leder fra 2010 til 2016. Etter siste omorganisering ble det besluttet å opprettholde en valgkomite bestående av de tre siste lederne i distriktsforeningen for å sørge for kontinuitet og balanse i styrene fremover. De tidligere styrelederne har et stort hjerte for foreningen og ønsker at Dataforeningen Sør-Øst generelt skal blomstre og ha gode i forhold. I tillegg til dette har de erfaring med administrative forhold og drift som er viktig for sammensetning av riktig kompetanse i styret for distriktsforeningen.

Prinsippene

Dagens valgkomite arbeider ut i fra prinsipper om likevekt og balanse av styret. Prosessen for å komme frem til et nytt styre går over tre måneder. Først blir alle deltagere i inneværende styre innkalt til en samtale for å vurdere hvorvidt de ønsker å fortsette i styret eller ønsker å stille sin plass til disposisjon. I intervjuet legges det vekt på hvordan de synes styret og leder fungerer, hvordan saker er løst, om de ser noen utfordringer det ikke er tatt tak i, og om det skulle være noe annet de vil ta opp på fritt grunnlag angående styrearbeidet og foreningens funksjoner. Leder av styret blir intervjuet for å få informasjon om styrearbeidet det siste året, hvordan styret har fungert fra hans eller hennes synspunkt, og hvilke utfordringer valgkomiteen bør vurdere i sammensetningen av det nye styret.

Samtidig med intervjurundene sendes det ut en melding gjennom DNDs vanlige kanaler for be om forslag til nye kandidater til nytt styre i Distriktsforeningen.

Det gis gode frister for å melde inn kandidater, og alle medlemmer i foreningen kan melde inn egne kandidater, eller melde seg selv som styrekandidat.

Personlig ansvar

Det er viktig å huske at medlemmer av styret i DND-SØ har personlig ansvar for en relativt stor foreningsøkonomi og det er derfor essensielt at styret kan håndtere dette kompetent, og at kandidatene er kjent med ansvaret det tar på seg hver for seg og kollektivt som et styre.

Valgkomiteen har ansvar for at styret har nødvendig kompetanse og erfaring nok til å ta på seg ansvaret for foreningen. Det er viktig for valgkomiteen at foreningens medlemmer har tillit til styret og at de ønsker styrets lederskap.

Basert på tilbakemeldingene fra sittende styremedlemmer og leder gjør valgkomiteen et første utvalg av de innmeldte kandidatene. Alle disse blir så intervjuet av valgkomiteen. Av åpenbare grunner vil det første utvalget av kandidater være større enn det antall styremedlemmer som er på valg, da det kan hende at noen velger å trekke sitt kandidatur etter en prat om styrevervets ansvar og oppgaver.

Kompromiss

Når valgkomiteen har klarlagt kandidatenes kompetanse og motivasjon, starter den tidkrevende jobben med å sette sammen et styre. Valgkomiteen må da finne et kompromiss mellom flere viktige faktorer:

  • Balanse mellom privat og offentlig sektor
  • Balanse på tvers av IKT bransjen generelt
  • Balanse i alder og kjønn
  • Sørge for styremedlemmer med faglig tyngde
  • Sørge for styremedlemmer med ledererfaring
  • Sørge for styremedlemmer som har kompetanse innen økonomi, administrasjon, strategi og planarbeidet
  • Sørge for styremedlemmer som har lang erfaring fra foreningen og gjerne har deltatt i faggrupper eller andre essensielle deler av foreningen.
  • Sørge for styremedlemmer som er opptatt av foreningens verdier og foreningens ve og vel.
  • Sørge for styremedlemmer som har evne til å løfte seg og se foreningen ut over egen rolle.
  • Nominere en leder som skal skape konsensus, men også skjære igjennom i vanskelige saker med uenighet.

Disse vurderingene er selvsagt subjektive og avhengig av de tilbakemeldingene og signalene valgkomiteen har fått gjennom prosessen. Dessverre vil det kunne være slik at gode kandidater fra valgkomiteens kortliste ikke kan tas med i innstillingen.

Dette betyr ikke at disse ikke kunne gjøre en like god jobb som nominerte styremedlemmer, men i avveiingen av de ovenfornevnte faktorer må noen dessverre måtte finne seg i å vente ett eller kanskje flere år før de vil passe inn i det laget som valgkomiteen skal sette sammen for å lede DND-SØ på beste måte videre.

Rett til å være uenig

Det er selvsagt medlemmenes rett å være uenig i valgkomiteens vurderinger av de enkelte kandidatene, og i enhver demokratisk valgprosess står man fritt til å fremme en motkandidat til enhver kandidat foreslått av valgkomiteen. Siden årsmøtet da må gjøre et personvalg mellom to kandidater kan ethvert medlem på årsmøtet selvfølgelig kreve at denne avstemningen gjøres skriftlig. Det er den kandidaten årsmøtet mener fortjener styreplassen som får denne.

Valgkomiteen har nedlagt et betydelig arbeid i å sette sammen det best mulige styret for foreningen fremover gjennom en lang og åpen prosess, og det er vårt ektefølte håp at årsmøtet vil slutte seg til denne i respekt for foreningens beste. Vi ser derfor frem til en ryddig og ordentlig demokratisk behandling av vår innstilling på årsmøtet i DND-SØ tirsdag 10. mars.