Konferansen Praktisk prosjektledelse 18. oktober Verdiskapende og bærekraftig prosjektledelse

Vi er inne i en omstillingsperiode hvor virksomheter som omfavner bærekraft vil flyte, mens de andre vil synke. Utviklingen er ikke bare en justering, men omfattende og komplekse endringer som påvirker og utfordrer tankesett og kompetanse hos prosjektledere og prosjektmedarbeidere.

Det er noe av det du får høre mer på konferansen Praktisk prosjektledelse 2022 i regi av Den norske dataforening og Norsk Forening for Prosjektledelse.

Foredrag- og workshopholdere på Praktisk prosjektledelse 2022

Praktisk prosjektledelse for det grønne skiftet

Den 18. oktober inviterer Den norske dataforening og Norsk Forening for Prosjektledelse prosjektledere fra en rekke spennende prosjekter for å belyse hvordan både det sosiale, miljøet og økonomien kan ivaretas.

Blant foredragsholderne på konferansen finner vi Simen Sommerfeldt, Nina Lilledahl Khan og Ingunn Dahle i Bouvet, Jorun Lem i Bergen kommune, Moneer Barazi i Bazari Consulting, Rolf-Helge Grønås i Statens vegvesen, Jorunn Wolstad i NFP og Gunilla Hagstedt i Clavia. Gjennom workshops og foredrag skal konferansen sette søkelyset på bærekraft i prosjekter både i gjennomføringen og i leveransene.

– Over hele verden øker bevisstheten om behovet for en bærekraftig utvikling. Det gjelder utvikling som har effekt både på klima og miljø, men også økonomi og sosiale forhold. Det handler om å dele godene på en ny måte, endre hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Når vi gjennomfører endringer organiseres dette ofte som prosjekter, og da er vi over på vårt fagfelt og hva vi kan bidra med. Det er store endringer på gang og prosjektledelse er et viktig verktøy for å nå de ambisiøse målene, sier Wolstad.

Økende bevissthet

Jorunn Wolstad, medlem i konferansens programkomité og tidligere generalsekretær i Norsk Forening for Prosjektledelse, forteller om økende interesse for bærekraftig prosjektledelse.

Jorunn Wolstad

– Over hele verden øker bevisstheten om behovet for en bærekraftig utvikling. Det gjelder utvikling som har effekt både på klima og miljø, men også økonomi og sosiale forhold. Det handler om å dele godene på en ny måte, endre hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Når vi gjennomfører endringer organiseres dette ofte som prosjekter, og da er vi over på vårt fagfelt og hva vi kan bidra med. Det er store endringer på gang og prosjektledelse er et viktig verktøy for å nå de ambisiøse målene, sier Wolstad.

På konferansen kan du lære mer om rammeverk for bærekraftige prosjekter, bærekraftig kravhåndtering, humanitære prosjekter, teamets rolle, personlighetstesting og mye annet.

«Det er store endringer på gang og prosjektledelse er et viktig verktøy for å nå de ambisiøse målene»

Jorunn Wolstad

Mange avveininger

Nina Lilledahl Khan

Nina Lilledahl Khan er en erfaren Agile People Trainer og ICAgile instruktør som drives av et sterkt ønske om å bidra til bærekraftige og dynamiske arbeidsplasser i en tid med stor kompleksitet og raske endringer.

– Bærekraft i prosjekter relateres både til planleggingen, gjennomføringen og til prosjektets leveranser. I prosjektsammenheng innebærer bærekraft en avveining mellom sosiale, miljømessige og økonomiske valg. I høstens konferanse setter vi søkelyset på hvordan prosjektets indre liv blir berørt av dette.

– Som Agile People Coach er jeg spesielt opptatt av menneskene i utviklingsprosesser og prosjekter. Jeg bistår individer, prosjektteam og ledergrupper i hvordan man kan legge til rette for bærekraftige prosesser der folk er motiverte og ønsker å bidra med sitt beste. Det berører spesielt det sosiale aspektet av ESG, men det er også mye god prosjektøkonomi i dette, sier Lilledahl.

Må se helheten

Hun peker på flere miljøaspekter som må ivaretas i bærekraftige prosjekter.

– Først og fremst må prosjektet være et godt sted å jobbe og vi må ha et bevisst forhold til hvordan prosjektets resultater påvirker sluttbrukerne og samfunnet ellers. I dette komplekse landskapet endrer prosjektlederens rolle seg. Jeg jobber aktivt med smidige prinsipper og verdier i prosjekthverdagen. Disse er like relevante i et Prince2-prosjekt som i et SCRUM-team. Uansett hva slags metode man velger for prosjektgjennomføringen, har effektive prosesser og god tilrettelegging rundt menneskene i prosjektet stor påvirkning på resultatene.

– Med få unntak ønsker alle mennesker å bidra til å gjøre en god jobb. Til tross for dette kan mangel på klarhet rundt formål og mål, tverrfaglighet, åpenhet, transparens og tillit i prosessene redusere prosjektenes sannsynlighet for å lykkes, sier hun.

«Vi må ha et bevisst forhold til hvordan prosjektets resultater påvirker sluttbrukerne og samfunnet ellers. »

Nina Lilledahl Khan

Gode verktøy

Lilledahl mener det ikke finnes en enkel oppskrift som løser alt, men at det er flere små grep en prosjektleder kan gjøre for å lykkes i arbeidet.

– Jeg var nettopp i et større digitaliseringsprogram hvor vi aktivt brukte visualiseringsverktøyet Miro for å skape transparens. Sponsorer, representanter for brukerne og øvrige interessenter hadde tilgang til de digitale tavlene og de ble brukt i ulike involverende workshops, og som underlag når vi skulle rapportere på fremdrift og utfordringer for prosjektteamene.

– Dette førte til at prosjektlederne sparte tid på rapportering og dokumentasjon i PowerPoint og interessentene fikk verdifull innsikt i de operative delene av prosjektet. Jeg tror denne åpenheten og innsikten bygde tillit og gjorde sponsorene til bedre beslutningstakere. Samtidig ble det enkelt for de ulike delprosjektene å få innsyn i avhengigheter og overlappende problemstillinger når vi fikk visualisert status på denne måten, sier hun.

Bærekraftige prosjekter setter folk i sentrum

Hun forteller at gode og bærekraftige prosjekter begynner med prosjektmedlemmene.

– Jeg liker å bruke en gartnermetafor om prosjektlederen. Vi kan se på prosjektet som miljøet rundt en hage med et mangfold av planter med ulike behov. Mangfold og inkludering sikrer ulike perspektiver både når vi skal definere problemer og løse problemer. En god prosjektleder legger forholdene til rette slik at hver enkelt prosjektmedarbeider opplever psykologisk trygghet, lærer underveis, og får bidratt med sitt beste ut fra egne forutsetninger. Noen trenger mye sol, mens andre foretrekker skygge. Noen trenger mye vann, noen vokser best i klynger, mens andre trenger mye plass og ro.

– Dette sikrer at «hagen» er bærekraftig, men fordrer også at prosjektlederen har innsikt i hva som virkelig driver, inspirerer og bekymrer prosjektmedlemmene. Nysgjerrighet er en superkraft for en god prosjektleder, avslutter Lilledahl.

Som deltaker på konferansen kan du forvente deg ny kunnskap, inspirasjon og mulighet til å knytte verdifulle kontakter. I tillegg vil du oppdage verktøy som kan hjelpe deg med å bygge og utvikle mer bærekraftige og velfungerende prosjektteam.

Velkommen til Praktisk prosjektledelse 2022!