Våre IT-kontraktstandarder

IT-kontrakter, en hel familie av standarder

Våre IT-kontrakter dekker et bredt spekter; fra nyutvikling, videreutvikling, forvaltning og drift. De ulike kontraktene er tilpasset ulike tilnærminger med utgangspunkt i en utviklingsmetodikk.

Målet er å utforme gode og balanserte kontraktsstandarder og derfor er faggruppen sammensatt av kunde- og leverandørrepresentanter i like stort omfang. I tillegg bistår uavhengige rådgivere med juridisk og praktisk erfaring i utarbeidelsen av kontraktsstandardene.

NB: Vi holder på å endre bestilllingssystem og må håndtere dette manuelt i en kort overgangsperiode

Vil du bestille idag – ta kontakt med
Ragnhild Neergaard,
Tlf: 472 32186

Hvilken kontrakt passer ditt behov?

Dataforeningen har utviklet er familie av kontraktsstandarder og for enklest å finne den kontrakten som passer best for ditt behov har vi plassert de i forhold til hverandre langs to dimensjoner:

  • grad av hvor konkret og presist behovene er beskrevet
  • grad av nyutvikling  

Blant annet forsøker figuren å vise at for et nyutviklingsprosjekt er PS2000 egnet hvis behovene er detaljert beskrevet ved kontraktsinngåelse. Hvis situasjonen er at det kun er overordnede mål i form av et målbilde og et antatt omfang i tid og kostnad er definert, så er PS2000 SOL egnet.

Fleksibel Utviklingsavtale

Den fleksible utviklingsavtalen er et alternativ til bistandsavtaler eller rammeavtaler der kunden tar resultatansvaret selv. Standarden kjennetegnes ved at

  • leverandøren er forpliktet til å levere avtalt kapasitet og ressurser med avtalt kompetanse til kundens utviklingsteam og kunden er forpliktet til å betale for den avtalte kapasiteten
  • gjennomføringsmodellen er basert på smidige prinsipper med definerte hovedprosesser og tjenester; herunder fokus på hyppig produksjonssetting og tett kobling mellom utvikling av forvaltning (såkalt DevOps)
  • partene har et avtalt samarbeid gjennom regelmessige møter og rapportering
  • leverandøren bistår kunden i oppfølging av kontrakten for å sikre effektiv realisering og forvaltning av systemløsninger og kontinuerlig forbedring av utviklingsteamets prosesser, verktøystøtte og kompetanse.

Les mer om Fleksibel UtviklingsavtaleSkytjenesteavtalen

DNDs kontraktsstandard for skytjenester

Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som eller inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling og -tilpasning.

Les mer om Skytjenesteavtalen

PS2000 SOL

DNDs kontraktsstandard for oppdragsbasert smidig utvikling av programvare

PS2000 SOL er egnet for systemutvikling og -forvaltning hvor det er ønskelig med en smidig gjennomføringsmodell med løpende prioritering av behov ut fra definerte mål og rammer.

Innholdet i løsningene og leveransene vil ikke være beskrevet på et så detaljert nivå at det gir grunnlag for samlet prisfastsettelse på forhånd.
Som leverandør inngår du en avtale om å tilby en definert kapasitet i både omfang og kompetanse.

En estimeringsmodell er beskrevet i kontrakten og skal danne grunnlaget for pristilbud på utviklingsoppgavene. Den er bindende og kan kun endres utover forhåndsdefinerte terskler ved at partene blir enige om endringer av påslagsfaktorer i modellen.

Som kunde bør man ha en viss erfaring med smidig systemutvikling, og videre ressurser med beslutningsmyndighet, god innsikt i de aktuelle forretningsprosessene og erfaring fra produkteierrollen og fungerende prosesser slik at kapasitetsplanleggingen som kontrakten bygger på, gir tilstrekkelig forutsigbarhet.

Avtalen skiller seg fra rammeavtalen for utviklingstjenester blant annet ved at denne avtalen forplikter kunde til uttak av den avtalte kapasitet og dermed en økonomisk ramme.

Egner seg for større og mer langvarige prosjekter i størrelsesorden 10 årsverk og over flere år.

Les mer om PS2000 SOL

PS2000 Standard

PS2000 Standard: I motsetning til tradisjonell fossefallsmetode kjennetegnes PS2000 av et iterativt utviklingsløp innenfor en total avtalt kostnads- og tidsramme. Prosjektet og leveransene gjennomføres i henhold til en iterativ modell for videre detaljering og utvikling av omfang og løsning innenfor de avtalte rammene.

Denne avtalen egner seg for systemutviklingsprosjekter prosjekter der prosjektomfanget avklares på et tilstrekkelig nivå for estimering og signering av en målpris for hele prosjektet som en del av tilbudsprosessen og kontraktsetableringen.

Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

Les mer om PS2000 Standard

PS2000 Smidig

PS2000 Smidig: Denne avtalen er lik PS2000 Standard, men bilagssettet er tilpasset smidig utviklingsmetodikk. Som kunde må man ha et så klart bilde som mulig av hvilke behov som løsningen skal dekke at leverandøren kan gi et forpliktende tilbud med en målpris.
Du bør ha erfaring og modenhet innenfor smidig systemutvikling, og du må være forberedt på en mer aktiv deltagelse i prosjektgjennomføringen, i henhold til smidige prinsipper, enn i PS2000 Standard. For øvrig har den samme bruksområde som PS2000 Standard.

Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

Les mer om PS2000 Smidig

Dataforeningens forvaltningsavtale

Forvaltningsavtalen: Dette er to selvstendige og fullverdige avtaler som kan brukes  sammen eller hver for seg. Vi anbefaler at det inngås avtale med samme leverandør hvis begge inngås for en avgrenset og samme programvare.

1) Rammeavtale for utviklingstjenester egner seg for videreutvikling av  programvare som er satt i produksjon. Omfanget av utviklingstjenestene vil variere, og gjennomføres derfor som ulike oppdrag som avropes ved behov. Det er ingen kjøpsforpliktelser i avtalen.

2) Vedlikeholdskontrakten regulerer tjenester knyttet til rent vedlikehold som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og så videre.

Les mer om forvaltningsavtalen

Kontraktsstandard for IT-drift

Driftsavtalen er en kontraktsstandard primært fokusert på til IT-drift av programvare.

Begrepsapparat og mekanismer bygger på de andre kontraktsstandardene, så denne kan sees på som en forlengelse av PS2000-avtalene der det også er behov for driftstjenester.

Les mer om kontraktsstandarden for IT-drift

Fleksibel utviklingsavtale

Den fleksible utviklingsavtalen er et alternativ til bistandsavtaler eller rammeavtaler der kunden tar resultatansvaret selv. Standarden kjennetegnes ved at

  • leverandøren er forpliktet til å levere avtalt kapasitet og ressurser med avtalt kompetanse til kundens utviklingsteam og kunden er forpliktet til å betale for den avtalte kapasiteten
  • gjennomføringsmodellen er basert på smidige prinsipper med definerte hovedprosesser og tjenester; herunder fokus på hyppig produksjonssetting og tett kobling mellom utvikling av forvaltning (såkalt DevOps)
  • partene har et avtalt samarbeid gjennom regelmessige møter og rapportering
  • leverandøren bistår kunden i oppfølging av kontrakten for å sikre effektiv realisering og forvaltning av systemløsninger og kontinuerlig forbedring av utviklingsteamets prosesser, verktøystøtte og kompetanse.

Les mer om den fleksibel utviklingsavtalen

Statens standardavtaler

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser og for konsulenttjenester (SSA) har blitt revidert, og nye versjoner fra juli 2015 er publisert på Difis temasider om IKT-anskaffelser og SSAene på anskaffelsesportalen.