Våre IT-kontraktstandarder

IT-kontrakter, en hel familie av standarder

Våre IT-kontrakter dekker et bredt spekter; fra nyutvikling, videreutvikling, forvaltning og drift. De ulike kontraktene er tilpasset ulike tilnærminger med utgangspunkt i en utviklingsmetodikk.

Målet er å utforme gode og balanserte kontraktsstandarder og derfor er Dataforeningens kontraktsgruppe sammensatt av kunde- og leverandørrepresentanter i like stort omfang. I tillegg bistår uavhengige rådgivere med juridisk og praktisk erfaring i utarbeidelsen av kontraktsstandardene.

Hvilken kontrakt passer ditt behov?

Dataforeningen har utviklet en familie av kontraktsstandarder og for enklest å finne den kontrakten som passer best for ditt behov har vi plassert de i forhold til hverandre langs to dimensjoner:

 • grad av hvor konkret og presist behovene er beskrevet
 • grad av nyutvikling  

Blant annet forsøker vi å vise at for et nyutviklingsprosjekt er PS2000 egnet hvis behovene er detaljert beskrevet ved kontraktsinngåelse. Hvis det bare er definert overordnede mål i form av et målbilde og et antatt omfang i tid og kostnad, da er PS2000 SOL egnet.

Alle priser i nettbutikken er inklusiv merverdiavgift.

PS2021 CLOUD – Kontrakt for Skytjenester

Formålet for kontraktsstandarden:

Kontraktsstandarden legger til rette for en avtale mellom en Kunde og en Leverandør, der Leverandøren skal konfigurere, tilpasse og videreutvikle en Løsning basert på en eller flere Standard skytjenester, herunder IaaS, PaaS og SaaS. Løsningen er ment å kunne oppfylle et konkret behov for Kunden, det vil si alt fra etablering av en Standard skytjeneste og til en komplett Løsning som tilpasses og utvikles i henhold til et definert Målbilde. Utgangspunktet i Kontrakten er at Kunden skal inngå egne, separate avtaler om selve tilgangen til Standard skytjenester fra Produsent. En Produsent vil normalt være en annen enhet enn Leverandøren. Det vil si at Leverandøren har ansvar for og leverer konfigureringen og andre tilhørende tjenester basert på Standard skytjenester, slik at Kunden kan godkjenne en komplett Løsning. Standard skytjenester leveres på standard vilkår, og Leverandøren har da i utgangspunktet ikke ansvar for Standard skytjenesters tilgjengelighet eller funksjonalitet.

Kontrakten kan benyttes både av private aktører og offentlige kunder. I offentlig sammenheng er utgangspunktet at Leverandøren inngir tilbud på Kontrakten hensyntatt de Standard skytjenester Kunden skal kjøpe tilgang til og som Leverandøren bygger Løsningen på. Ved kunngjøring av Kontrakten kan Kunden velge å definere hvilke Standard skytjenester Kunden ønsker å benytte, eller be Leverandøren tilby en Løsning som definerer hvilke Standard skytjenester Kunden må etablere tilgang til.

Konkret skal Kontrakten kunne benyttes til det følgende:

 • Etablering av en Løsning basert på én eller flere Standard skytjenester, hvor det er behov for konfigurering, utvikling og integrasjon
 • Videreutvikling av Løsningen innenfor et angitt Målbilde
 • Etablering av Løsninger i kombinasjon med utvikling av skreddersydde komponenter
 • Leveranse av Verdiøkende tjenester for å sikre tilgjengelighet for Løsningen»

Gå til PS2021 Cloud i nettbutikken
Last ned Veiledning Kontrakt for skytjenester v.1.02

Fleksibel utviklingsavtale

Den fleksible utviklingsavtalen er et alternativ til bistandsavtaler eller rammeavtaler der kunden tar resultatansvaret selv. Standarden kjennetegnes ved at:

 • leverandøren er forpliktet til å levere avtalt kapasitet og ressurser med avtalt kompetanse til kundens utviklingsteam og kunden er forpliktet til å betale for den avtalte kapasiteten
 • gjennomføringsmodellen er basert på smidige prinsipper med definerte hovedprosesser og tjenester; herunder fokus på hyppig produksjonssetting og tett kobling mellom utvikling av forvaltning (såkalt DevOps)
 • partene har et avtalt samarbeid gjennom regelmessige møter og rapportering
 • leverandøren bistår kunden i oppfølging av kontrakten for å sikre effektiv realisering og forvaltning av systemløsninger og kontinuerlig forbedring av utviklingsteamets prosesser, verktøystøtte og kompetanse.

Les mer om Fleksibel Utviklingsavtale
Engelsk versjon av Fleksibel Utviklingsavtale

PS2000 SOL

PS2000 SOL – DNDs kontraktsstandard for oppdragsbasert smidig utvikling av programvare er egnet for systemutvikling og -forvaltning hvor det er ønskelig med en smidig gjennomføringsmodell med løpende prioritering av behov ut fra definerte mål og rammer.

Les mer om PS2000 SOL
Engelsk versjon av PS2000 SOL

PS2000 Standard

I motsetning til tradisjonell fossefallsmetode kjennetegnes PS2000 av et iterativt utviklingsløp innenfor en total avtalt kostnads- og tidsramme. Prosjektet og leveransene gjennomføres i henhold til en iterativ modell for videre detaljering og utvikling av omfang og løsning innenfor de avtalte rammene.

Denne avtalen egner seg for systemutviklingsprosjekter prosjekter der prosjektomfanget avklares på et tilstrekkelig nivå for estimering og signering av en målpris for hele prosjektet som en del av tilbudsprosessen og kontraktsetableringen. Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

Les mer om PS2000 Standard
Engelsk versjon av PS2000 Standard

PS2000 Smidig

PS2000 Smidig: Denne avtalen er lik PS2000 Standard, men bilagssettet er tilpasset smidig utviklingsmetodikk. Som kunde må man ha et så klart bilde som mulig av hvilke behov som løsningen skal dekke at leverandøren kan gi et forpliktende tilbud med en målpris.
Du bør ha erfaring og modenhet innenfor smidig systemutvikling, og du må være forberedt på en mer aktiv deltagelse i prosjektgjennomføringen, i henhold til smidige prinsipper, enn i PS2000 Standard. For øvrig har den samme bruksområde som PS2000 Standard.

Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

Les mer om PS2000 Smidig
Engelsk versjon av PS2000 Smidig

PS2000 KOMPLETT

Dette er en pakkeløsning hvor du får følgende 4 avtaler i samme kjøp:

 • PS2000 Kontraktstandard Standard
 • Kontraktstandard for IT Drift
 • Rammeavtale
 • Vedlikeholdskontrakt

Les mer om PS2000 KOMPLETT
Engelsk versjon av PS2000 KOMPLETT

PS2000 Smidig KOMPLETT

Dette er en pakkeløsning hvor du får følgende 4 avtaler i samme kjøp:

 • PS2000 Kontraktstandard Smidig
 • Kontraktstandard for IT Drift
 • Rammeavtale
 • Vedlikeholdskontrakt

Les mer om PS2000 Smidig KOMPLETT
Engelsk versjon av PS2000 Smidig KOMPLETT

Forvaltningsavtale

Forvaltningsavtalen består av to selvstendige og fullverdige avtaler som kan brukes  sammen eller hver for seg. Vi anbefaler at det inngås avtale med samme leverandør hvis begge inngås for en avgrenset og samme programvare.

1) Rammeavtale for utviklingstjenester
Denne egner seg for videreutvikling av  programvare som er satt i produksjon. Omfanget av utviklingstjenestene vil variere, og gjennomføres derfor som ulike oppdrag som avropes ved behov. Det er ingen kjøpsforpliktelser i avtalen.

2) Vedlikeholdskontrakt
Denne regulerer tjenester knyttet til rent vedlikehold som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og så videre.

Forvaltningsavtalen inngår i pakken PS2000 Komplett

Les mer om forvaltningsavtalen
Engelsk versjon av Forvaltningsavtalen (Software Management agreement)

Kontraktsstandard for IT-drift

Driftsavtalen er en kontraktsstandard primært fokusert på til IT-drift av programvare.

Begrepsapparat og mekanismer bygger på de andre kontraktsstandardene, så denne kan sees på som en forlengelse av PS2000-avtalene der det også er behov for driftstjenester.

Kontraktstandard for IT-drift inngår i pakken PS2000 Komplett.

Les mer om Driftsavtalen
Engelsk versjon av Driftsavtalen

Statens standardavtaler

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser og for konsulenttjenester (SSA) har blitt revidert, og nye versjoner fra juli 2015 er publisert på Difis temasider om IKT-anskaffelser og SSAene på anskaffelsesportalen.